INFORMACJE OGÓLNE

Biuro Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przyjmuje interesantów w dniach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz. od 12,00 do 16,00 ,
wtorek - w godz. od 12,00 do 17,00
W w/w terminach możliwe jest również uzyskanie informacji dotyczącej uprawnień
- telefonicznie pod numerem 71/342-33-69 lub e-mailem na adres:
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

SESJA LETNIA 2018
- TERMIN EGZAMINU - 8 czerwca 2018 r. o godz. 10:00.
- termin składania wniosków - do dnia 8 marca 2018 r.

SESJA ZIMOWA 2018
- TERMIN EGZAMINU - 7 grudnia 2018 r. o godz. 10:00.
- termin składania wniosków - do dnia 7 września 2018 r.


• Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu (do pobrania)

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE NADAWANIA UPRAWNIEŃ ORAZ DOKUMENTOWANIA PRAKTYKI ZAWODWEJ

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.2014 . 1278). , które weszło w życie 25.09.2014r. (do pobrania)
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013.1409 z późn. zm.), (do pobrania)
• Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (tekst jednolity obowiązujący od 27.07.2016r.) (do pobrania)
• Informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (do pobrania)
• Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (do pobrania)
• Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (do pobrania)
• Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów lub na budowie (do pobrania)
• W przypadku praktyki odbytej za granicą, składa się zaświadczenie, sporządzone zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nieobowiązujący wzór zaświadczenia) (do pobrania)
• Od dnia 25.09.2014r. nie obowiązuje książka praktyki zawodowej. Praktykę zawodową zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 1 w/w rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należy dokumentować w formie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki (do pobrania powyżej).

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE W SESJI LETNIEJ 2018 r (do pobrania)


Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej obowiązujące od 1 marca 2018r :

- do projektowania bez ograniczeń,
- do projektowania w ograniczonym zakresie,
- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
wynoszą:

1) z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych),
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych,),
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 555 złotych (pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

II. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:
- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
wynoszą:

1) z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 1405 złotych ( jeden tysiąc czterysta pięć złotych),
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 1405 złotych ( jeden tysiąc czterysta pięć złotych),
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 810 złotych (osiemset dziesięć złotych).

Opłaty należy wnosić na konto bankowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, PKO BANK POLSKI S.A. I Oddział we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza 33/35 nr konta: 15 1020 5226 0000 6402 0227 7366

OPŁATY SKARBOWE ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM I EGZAMINEM NA UPRAWNIENIA:

1.za wydanie decyzji - 10 zł., opłata obowiązuje z chwilą złożenia wniosku. 2. za każdą rozpoczętą stronę załączonego do wniosku duplikatu, odpisu kopii, jeżeli dokumenty te zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem - 5 zł.
3. za każde poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł.
4. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej (uprawnienia publiczne) opłata wynosi - 17 zł., przy czym nie podlegają opłacie pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub udzielone przez małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo. Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można uiszczać w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895