WOKANDYWOKANDA

na dzień 17 stycznia 2018 r.

siedziba DSOIA RP, ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław
godz. 12.00

Sygn. sprawy: DSOSD/OZ/11/17

w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, w przedmiocie naruszenia art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.)
z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodnicząca : arch. Ewa Mączyńska-Szymczak
Sędzia sprawozdawca: arch. Michał Olejnik
Sędzia: arch. Beata Marszalska


Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego jest otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP.

POLUBOWNE ROZPATRYWANIE SPORÓW PRZEZ OKRĘGOWE SĄDY DYSCYPLINARNE

Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Uchwała nr 02 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Sąd polubowny jest właściwy do polubownego rozstrzygania każdego sporu między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spór jest związany z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Sąd Polubowny DOIA:
Członkowie

Huryk Ireneusz-Przewodniczący
Balasińska Joanna
Barska Ewa
Cieślak Magdalena
Hryncewicz-Lamber Grażyna V-ce Przewodnicząca
Marszalska Beata
Mączyńska-Szymczak Ewa
Modlinger Jerzy V-ce Przewodniczący
Niżankowska Anna
Olejnik Michał
Paszkiewicz Andrzej
Smolińska-Szybejko Jadwiga V-ce Przewodnicząca
Telesiński Krzysztof
Ziaja Tomasz

Aby spór poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą sporządzić zapis na sąd polubowny albo w zawieranej umowie zamieścić KLAUZURĘ następującej treści:

"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub mogące powstać w związku z nią strony poddają rozstrzygnięciu okręgowego sądu dyscyplinarnego, działającego jako sąd polubowny przy Okręgowej Izbie Architektów, stosownie do Regulaminu tego Sądu"