WOKANDY


WOKANDA

na dzień 23 października 2018 r.

siedziba DSOIA RP, ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław
godz. 12.00

Sygn. sprawy: DSOSD/D/03/18

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego Regułą 4.5 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów: „Architekci nie przywłaszczają sobie własności intelektualnej ani nie wykorzystują pomysłów innych architektów, firm lub innej organizacji bez ich zgody”, tj. obowiązku wynikającego z art. 41 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U.2016.1725 z późn. zm.), z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodniczący: arch. Ewa Mączyńska-Szymczak
Sędzia sprawozdawca: arch. Michał Olejnik
Sędzia: arch. Tomasz Ziaja

Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego jest otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP.WOKANDA

na dzień 29 października 2018 r.

siedziba DSOIA RP, ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław
godz. 11.00

Sygn. sprawy: DSOSD/OZ/03/18
w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, w przedmiocie naruszenia art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy.

Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodniczący: arch. Tomasz Ziaja
Sędzia sprawozdawca: arch. Anna Maria Ludwin
Sędzia: arch. Michał Olejnik

Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego jest otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP.

WYROKI


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2016 r. II GSK 1224/15
Projektant jako podmiot sprawujący nadzór autorski w procesie budowlanym.POLUBOWNE ROZPATRYWANIE SPORÓW PRZEZ OKRĘGOWE SĄDY DYSCYPLINARNE

Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Uchwała nr 02 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Sąd polubowny jest właściwy do polubownego rozstrzygania każdego sporu między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spór jest związany z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Sąd Polubowny DOIA:


Dolnośląski Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów RP
  Imię i nazwisko Pełniona Funkcja
1 Ireneusz Huryk Przewodniczący
2 Joanna BalasińskaV-ce Przewodnicząca
3 Ewa Barska  
4 Grażyna Hryncewicz-Lamber 
5 Łukasz Daleczko  
6 Anna Maria Ludwin  
7 Beata Marszalska  
8 Ewa Mączyńska-Szymczak  
9 Jerzy Modlinger V-ce Przewodniczący
10 Anna Niżankowska 
11 Michał Olejnik 
12 Andrzej Paszkiewicz  
13 Jadwiga Smolińska-Szybejko V-ce Przewodnicząca
14 Krzysztof Telesiński  
15 Tomasz Ziaja Sekretarz


Aby spór poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą sporządzić zapis na sąd polubowny albo w zawieranej umowie zamieścić KLAUZURĘ następującej treści:

"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub mogące powstać w związku z nią strony poddają rozstrzygnięciu okręgowego sądu dyscyplinarnego, działającego jako sąd polubowny przy Okręgowej Izbie Architektów, stosownie do Regulaminu tego Sądu"