Przyjmowanie członków


Ogólnie zasady przyjmowania nowych członków i członkostwa w izbie określają:
art.5 i 39. Ustawy o samorządach
§2 i 13 Statutu Izby Architektów uchwalonego w dniu 19.01.2002 r. przez Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów

Wniosek o wpisanie na listę członków Izby Architektów

Wniosek o zmianę danych na liście członków okręgowej izby architektów

Wniosek o ponowny wpis na listę członków Okręgowej Izby Architektów


Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Art. 5. 1. Izby architektów zrzeszają osoby, które:

1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268), zwanej dalej "ustawą - Prawo budowlane",
2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane,
3) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 2 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Zawieszenie członkostwa


Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
... Art. 42. ... 3. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:

1. orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane,
2. orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby,
3. nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
4. wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty.

Skreślenie z listy członków


Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
... Art. 42. 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:

1. wniosku członka,
2. orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,
3. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4, (przez Sąd Dyscyplinarny - zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka izby lub skreślenie z listy członków)
4. śmierci członka.

Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku nie uiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.