W środy w godz. 15.00-17.00 prawnik Izby udziela jej członkom nieodpłatnych, ustnych porad prawnych w sprawach prawnych związanych z wykonywanym przez nich zawodem architekta. Porady prawne nie są udzielane w kwestiach z zakresu wiedzy architektonicznej. Aby skorzystać z porady, należy zgłosić taką potrzebę z tygodniowym wyprzedzeniem, przesyłając zwięzły opis sprawy e-mail lub faksem.

14 września 2018

Informujemy, że Izba Architektów RP uruchomiła dostęp do systemu aktów prawnych LEGALIS.
LEGALIS stanowi kompleksową, codziennie aktualizowaną bazę prawa polskiego.

Baza zawiera m.in.:

1. AKTY PRAWNE - baza aktów prawnych i dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Dostępne są pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiając ich porównywanie. W bazie znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.
2. ORZECZNICTWO - baza orzecznictwa sądów polskich i europejskich.
3. INFORMATOR - baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce.
4. AKTUALNOŚCI I KALENDARIUM – źródło informacji o zmieniającym się prawie.

Aby uzyskać dostęp do bazy LEGALIS należy za pośrednictwem strony www.izbaarchitektow.pl lub www.warsztatarchitekta.pl zalogować się do EXTRANETu podając nr członkowski i hasło (tak jak przy pobieraniu zaświadczeń), a następnie kliknąć w zakładkę LEGALIS. Po każdorazowym użyciu systemu należy pamiętać o wylogowaniu, aby umożliwić kolejnym osobom korzystania.

14 września 2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Warsztaty Studenckie, które „Architektura & Biznes” organizuje z Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.
Warsztaty odbędą się we wrześniu w Krakowie (4 dni, 24-27.09.2018) i w październiku w Rzeszowie (4 dni, 1-4.10.2018) .
Będą miały formułę ekspercką - spotkania z zaproszonymi do udziału gośćmi: architektami, specjalistami z zakresu planowania przestrzennego, urbanistami oraz urzędnikami miejskimi.
Wątkiem przewodnim będzie kultura budowania - rodzaj myślenia i projektowania budynków i przestrzeni, który skutkuje harmonijnym, technologicznie zaawansowanym i przyjaznym środowisku naturalnemu otoczeniem, a także architekturą o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych.
Celem - wskazanie ciekawych rozwiązań́ przestrzennych i architektonicznych.
Więcej na www.architekturaibiznes.com.p

14 września 2018

XXII EDYCJA KONKURSU "POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE"

na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej wykonaną i przekazaną do użytku przed końcem 2017 roku.

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXII edycji konkursu mogą być realizacje oddane do użytku przed końcem 2017 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej.

Mogą to być prace z zakresu:

obiektów budownictwa ogólnego,
obiektów budownictwa przemysłowego,
obiektów inżynierskich. Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

oddziały SARP,
oddziały PZITB,
pracownie, biura projektów,
inwestorzy,
Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
1. Kartę zgłoszenia obiektu (załącznik nr 1)
2. Zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4.
3. Opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu formatu A-4.
4. Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:
8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, ew. JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) + autorzy zdjęć
rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu
5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 2).
6. Oświadczenie do karty zgłoszenia (załącznik nr 3).
Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są zobowiązane w terminie do dnia 03.10.2018 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Skład Sądu Konkursowego:

Przewodniczący Sądu - arch. Grzegorz Stiasny
Przedstawiciel Rady Prezesów SARP - arch. Bohdan Lisowski
Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu "Polski Cement w Architekturze" - arch. Zbigniew Reszka
architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołanego przez ZG SARP - arch. Janusz Grycel
przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu - Zbigniew Pilch
Harmonogram konkursu:
Zgłaszanie prac - 28.09.2018 r. do godz. 16:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)
Ogłoszenie wyników konkursu - 30.11.2018 r.
Pytania proszę kierować na adres: pca@sarp.org.pl

Koordynator projektu
Magdalena Turowska-Kowalczyk
_____________________________________
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Zarząd Główny
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
tel. +48 22 827 87 12
fax. +48 22 827 87 13
www.sarp.org.pl

13 września 2018

Szanowni Państwo,

Na prośbę Małopolskiej oraz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP zamieszczamy ostrzeżenie dotyczące „Konkursu architektonicznego na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania m. in. nabrzeża Wisły na cele rekreacyjne w ramach zadania „Stworzenie produktu turystycznego – ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nabrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”.

Z poważaniem
arch. Anna Kościuk
przewodnicząca Rady DSOIA RP

Pismo Małopolskiej i Świętokrzyskiej OIA z ostrzeżeniem przed udziałem w konkursie – Opatowiec.pdf

10 września 2018

Szanowni Państwo,

SARP O/Wrocław informuje o ogłoszeniu

KONKURSU ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO NA KONCEPCJĘ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ WE WROCŁAWIU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE:

Organizatorem Konkursu, zwanym dalej również Zamawiającym, jest BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław.

Fundatorem Konkursu jest MDR Inwestycje 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.

Informacje o Konkursie tj. Regulamin Konkursu i Załączniki do Regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu zamieszczone są na Platformie internetowej:
www.bgkn.pl/konkursKolejowa
Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, należy kierować na adres: konkursKolejowa@bgkn.pl

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski, email: konkursKolejowa@bgkn.pl; tel. +48 504088203

Konkurs jest konkursem z prekwalifikacją kandydatów prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów. Po fazie prekwalifikacji do Konkurs zostanie zakwalifikowanych na podstawie zgłoszenia od 3 do 6 Uczestników konkursu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Kolejowej 63-65 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu o funkcjach publicznych, rekreacyjnych, komunikacyjnych realizowanego przez BGKN. Osiedle realizowane będzie na Dz. ew. nr 18/1, 18/2, obręb 0001 Stare Miasto, AM 23, jedn. ewid. 026401_1 M. Wrocław. (osiedle Przedmieście Świdnickie leżące na terenie dawnej dzielnicy Stare Miasto).

Powierzchnia, na której będzie realizowana Inwestycja mieszkaniowa wynosi ok. 20 155 m2.

Obszar opracowania konkursowego objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XXXI/647/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu.

NAGRODY I WYNAGRODZENIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników. Gwarantowana suma na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu wynosi od 60 000 do 120 000 PLN brutto. Za wykonanie pracy konkursowej każdemu z Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie wypłacona gwarantowana suma wynagrodzenia 20 000 PLN. Oprócz wynagrodzenia za wykonane prace konkursowe, przewiduje się przyznanie nagród wybranym Uczestnikom Konkursu. Gwarantowana suma nagród wynosi 50 000 PLN brutto. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I Nagroda - 25 000 PLN
II Nagroda - 15 000 PLN
III Nagroda - 10 000 PLN

Więcej informacji w załączniku.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

KONKURS BGKN_ul. Kolejowa_informacje.pdf

10 września 2018

Szanowni Państwo,

SARP O/Wrocław informuje o ogłoszeniu

KONKURSU ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO NA KONCEPCJĘ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. HERMANOWSKIEJ WE WROCŁAWIU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE:

Organizatorem Konkursu, zwanym dalej również Zamawiającym, jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1289, reprezentowany przez BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, KRS 494251, NIP: 7010412096, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 lipca 2018 r. (Rep. A 10666/2018).

Realizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław.

Informacje o Konkursie tj. Regulamin Konkursu i Załączniki do Regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu zamieszczone są na Platformie internetowej:
www.bgkn.pl/konkursHermanowska

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, należy kierować na adres: konkursHermanowska@bgkn.pl

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski, email: konkursHermanowska@bgkn.pl; tel. +48 504088203

Konkurs jest konkursem z prekwalifikacją prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów. Po fazie prekwalifikacji do Konkurs zostanie zakwalifikowanych na podstawie zgłoszenia od 3 do 6 Uczestników konkursu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu o funkcjach publicznych, rekreacyjnych, komunikacyjnych realizowanego przez BGKN.

Osiedle realizowane będzie na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 3/7, 3/12, 4/13, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, Powierzchnia na której będzie realizowana Inwestycja mieszkaniowa wynosi ok. 95 707 m2.

Obszar Opracowania Konkursowego objęty jest Uchwałą nr X/190/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Kuźniki Kolejowe we Wrocławiu.

NAGRODY I WYNAGRODZENIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników. Gwarantowana suma na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu wynosi od 60 000 do 120 000 PLN brutto. Za wykonanie pracy konkursowej każdemu z Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie wypłacona gwarantowana suma wynagrodzenia 20 000 PLN. Oprócz wynagrodzenia za wykonane prace konkursowe, przewiduje się przyznanie nagród wybranym Uczestnikom Konkursu. Gwarantowana suma nagród wynosi 50 000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I Nagroda - 25 000 PLN
II Nagroda - 15 000 PLN
III Nagroda - 10 000 PLN

Więcej informacji w załączniku.
Z poważaniem i pozdrowieniami,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

KONKURS BGKN_ul. Hermanowska_informacje.pdf

10 września 2018

Szanowni Państwo,

SARP O/Wrocław informuje o ogłoszeniu

KONKURSU ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO NA KONCEPCJĘ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. BIAŁOWIESKIEJ WE WROCŁAWIU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE:

Organizatorem Konkursu, zwanym dalej również Zamawiającym, jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1289, reprezentowany przez BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, KRS 494251, NIP: 7010412096, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 lipca 2018 r. (Rep. A 10666/2018).

Realizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław.

Informacje o Konkursie tj. Regulamin Konkursu i Załączniki do Regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu zamieszczone są na Platformie internetowej: www.bgkn.pl/konkursBialowieska

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, należy kierować na adres: konkursBialowieska@bgkn.pl

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski, email: konkursBialowieska@bgkn.pl; tel. +48 504088203

Konkurs jest konkursem z prekwalifikacją prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów. Po fazie prekwalifikacji do Konkurs zostanie zakwalifikowanych na podstawie zgłoszenia od 3 do 6 Uczestników konkursu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu o funkcjach publicznych, rekreacyjnych, komunikacyjnych realizowanego przez BGKN. Osiedle realizowane będzie na Dz. ew. nr 2, 2/2 (fragment), obręb 0042 Popowice, AM 5 i AM 6, jedn. ewid. 026401_1 M. Wrocław.

Powierzchnia, na której będzie realizowana Inwestycja mieszkaniowa wynosi ok. 21 425 m2.

Część nieruchomości - działka nr ew. 2 - objęta jest obowiązującym MPZP rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego we Wrocławiu (Uchwała nr XXXIII/1131/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego we Wrocławiu).

NAGRODY I WYNAGRODZENIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:

Do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników. Gwarantowana suma na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu wynosi od 60 000 do 120 000 PLN brutto. Za wykonanie pracy konkursowej każdemu z Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie wypłacona gwarantowana suma wynagrodzenia 20 000 PLN. Oprócz wynagrodzenia za wykonane prace konkursowe, przewiduje się przyznanie nagród wybranym Uczestnikom Konkursu. Gwarantowana suma nagród wynosi 50 000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I Nagroda - 25 000 PLN
II Nagroda - 15 000 PLN
III Nagroda - 10 000 PLN

Więcej informacji w załączniku.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

KONKURS BGKN_ul. Białowieska_informacje.pdf

7 września 2018

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza na 12. Dni Oszczędzania Energii pn.: „Głęboka termomodernizacja-wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki i wymagań przeciw pożarowych”, które odbędą się 14-15 listopada 2018 r. we Wrocławiu.

Podczas konferencji omówione zostaną następujących zagadnienia:

DZIEŃ I - „Głęboka” termomodernizacja - wybrane zagadnienia z zakresu izolacyjności termicznej przegród, akustyki i wymagań p.poż budynków podlegających przebudowie.
Blok 1. Wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej, akustyki i p.poż - wprowadzenie
Blok 2. Elewacje, tynki ciepłochronne, ocieplenia na ocieplenia, ocieplenia od wewnątrz, akustyka oraz p.poż budynków podlegających przebudowie
Blok 3. Termomodernizacja i hydroizolacja wybranych elementów budynku.

DZIEŃ II Jakość powietrza i efektywne energetycznie systemy grzewcze.
Blok 1. Jakość powietrza, skuteczna wentylacja i oczyszczanie powietrza, GWC w istniejących budynkach
Blok 2. Projektowanie systemów pomp ciepła
Blok 3. Powierzchniowe instalacje grzewczo-chłodnicze, sterowanie i charakterystyka energetyczna budynków

www.cieplej.pl

7 września 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z otrzymanymi przez Krajową Radę Izby Architektów RP informacjami, dotyczącymi rejestrowania w Urzędzie Patentowym RP typowych rozwiązań architektonicznych jako wzorów przemysłowych i przystąpienia KRIA RP do analizy przedmiotowego zagadnienia zwracamy się do członków DSOIA RP o pomoc w znalezieniu identycznych lub różniących się nieistotnymi szczegółami projektów powstałych i udostępnionych publicznie przed 2014 rokiem.

Informacje i przykłady prosimy przesyłać na adres biura izba@izbaarchitektow.pl do końca września 2018 r.

W załączeniu pismo KRIA z dn. 31-08-2018 i pięć wzorów przemysłowych.

Z poważaniem
arch. Anna Kościuk
Przewodnicząca Rady DSOIA RP

Pismo KRIA ws wzorów przemysłowych
Wzór przemysłowy 1
Wzór przemysłowy 2
Wzór przemysłowy 3
Wzór przemysłowy 4
Wzór przemysłowy 5

6 września 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP chętni do pracy w nowo powstających komisjach i zespołach problemowych przy Krajowej Izbie Architektów RP proszeni są o przesłanie do dn. 07.09.2018r. zgłoszenia do DSOIA RP.

Przed podjęciem decyzji prosimy zapoznać się z pismem KRIA RP i Regulaminem Komisji i Zespołów problemowych KIA RP oraz zadeklarować konkretną Komisję lub Zespół. Praca ma charakter społeczny.

Z poważaniem
arch. Anna Kościuk
Przewodnicząca Rady DSOIA RP

Pismo KRIA ws. kandydatur do komisji i zespołów.pdf
Regulamin Komisji i Zespołów problemowych KIA RP.pdf

28 sierpnia 2018

Do 31 sierpnia 2018 roku lub do wcześniejszego wyczerpania się miejsc można zgłaszać swój udział w Konferencji o Konkursach Architektonicznych, która odbędzie się w dniach 23-25 września (niedziela-wtorek) 2018 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach koło Kielc.

Konferencji towarzyszy wycieczka szlakiem zlokalizowanych w Kielcach i regionie świętokrzyskim miejsc będących przedmiotem konkursów architektonicznych, w niedzielę 23 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje, zasady udziału i zgłoszeń, oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej www.koka2018.sarp.org.pl

Celem konferencji jest:
- wymiana doświadczeń międzynarodowych,
- dyskusja na temat konkursów architektonicznych,
- promocja konkursów architektonicznych wśród potencjalnie zainteresowanych (między innymi przedstawicieli władz lokalnych)
- prezentacja doświadczeń oddziału Kielce Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, (który organizuje dużą ilość konkursów architektonicznych o różnej tematyce, skali i dla różnych inwestorów – instytucje regionalne, instytucje miasta Kielce, instytucje małych i średnich miast i gmin, inwestorzy prywatni)
- prezentacja doświadczeń fundacji Architectuur Lokaal, (która opracowała i z powodzeniem stosuje w Holandii korzystną dla architektów, inwestorów i społeczności lokalnych procedurę dwuetapowych konkursów architektonicznych o bardzo ograniczonym zakresie zadania w pierwszym etapie),
- poznanie in situ przykładów dobrej architektury.

​Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym i konsekutywnym.

Doświadczenia siedmiu konkursów i będących ich następstwem realizacji pokonkursowych (Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej będące miejscem konferencji, przekształcony rynek i sąsiednie ulice w Starachowicach, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, toaleta w Kazimierzu Dolnym) zostaną omówione w oparciu o prezentacje doświadczeń inwestorów (przedstawicieli instytucji, do których zrealizowane obiekty należą i władz lokalnych) oraz architektów – wśród nich będzie architekt Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku - Renato Rizzi.

W programie są także referaty zagranicznych gości – wśród nich będą przewodniczący międzynarodowej Unii Architektów UIA Thomas Vonier, przewodnicząca Stowarzyszenia Architektów Litewskich Rūta Leitanaitė i była architekt miasta Kijowa Hanna Bondar.

Cilly Jansen dyrektor holenderskiej fundacji Architectuur Lokaal przedstawi wypracowany przez fundację i szeroko stosowany w Holandii model dwuetapowego konkursu architektonicznego o bardzo ograniczonym zakresie zadania w pierwszym etapie.

W programie przewidziane jest pięć referatów z otwartego naboru. Zasady ich zgłaszania są podane na stronie internetowej konferencji.

Organizatorzy konferencji: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Kielce, Architectuur Lokaal (Holandia), Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Project Compass (Wielka Brytania), A10 New European Architecture Cooperative (Holandia),

Partnerzy konferencji: Creative Industries Fund NL (Holandia), Barlinek, Fakro, Archicad, Vectorworks, 20.Konkurs Koło na projekt łazienki, Combine, Architektura-murator, Zawód Architekt.

Konferencja o Konkursach Architektonicznych
Zgłoszenia do 31 sierpnia 2018 roku (chyba że wcześniej wyczerpią się miejsca)
Konferencja niedziele 23- wtorek 25 września 2018 roku
Wycieczka towarzysząca konferencji: niedziela 23 września 2018 roku
Miejsce konferencji: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Informacje www.koka2018.sarp.org.pl


Program Konferencji o Konkursach Architektonicznych.pdf

10 sierpnia 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.07.2018 r odbyło się w siedzibie Izby spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego , na którym przedstawiono stanowisko PINB w prawie zabezpieczenia okien i portfenetrów.

Informacje i przydatne wskazówki na w/w temat znajdują się na stronie internetowej PINB Wrocław http://pinb.wroclaw.pl/nowy_serwis/?page_id=1726

Gorąco zachęcam do zapoznania się z w/w tematem – sprawa jest bardzo ważna

Arch. Anna Kościuk
Przewodnicząca Rady DSOIA RP

7 sierpnia 2018

W załączniku zamieszczamy ostrzeżenie o przetargu w Bydgoszczy.
Załącznik jest wyrazem zajętego stanowiska RADY KPOIA RP.

Pismo (bez ostatniego cytatu skierowanego wyłącznie do wiadomości członków IA) zostanie wysłane do Zamawiającego na początku przyszłego tygodnia.
Z uwagi na termin zgłoszeń (do 6 sierpnia) Rada zdecydowała wysłać treść pisma do członków IA w trybie pilnym. Stąd obecnie chwilowy brak pod treścią fizycznego podpisu i liczby dziennika.

Z upoważnienia Przewodniczącego KPOIA RP - Marka Grosza,

Marek Jodkiewicz
Wiceprzew. KPOIA RP

ostrzeżenie o przetargu w Bydgoszczy

7 sierpnia 2018

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Pana Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów Wojciecha Gwizdaka dot. konkursu o Nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze.

Z poważaniem
Agata Wasiura

Krajowa Izba Architektów RP
Ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
Tel. 22 827 85 14 wew. 11

pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
pismo Pana Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów Wojciecha Gwizdaka

3 sierpnia 2018

Koleżanki i Koledzy Architekci,

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłaszają KONKURS SARP nr 979:

na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dotyczącej budynku INFOCENTRUM zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej

Ogłoszenie konkursu - 27 lipca 2018 r. (przekazanie ogłoszenia do Dz. U. UE)
Składanie wniosków - do 10 września 2018 r.
Ogłoszenie listy uczestników konkursu - 24 września 2018 r.
Składanie prac konkursowych - do 28 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu konkursu i wszystkie materiały konkursowe można pobrać ze strony internetowej konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-infocentrum-poznan/

Pozdrawiam serdecznie

arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Polityka bezpieczeństwa:
http://wielkopolska.iarp.pl/polityka-bezpieczenstwa/

11 lipca 2018

Konferencja DoFA '18: Dziedzictwo przemysłowe i techniczne - rewitalizacja, architektura, wyposażenie
- 4 i 5 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Wałbrzycha, dr Roman Szełemej, Dyrektor Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają na konferencję naukową:

"Dziedzictwo przemysłowe i techniczne - rewitalizacja, architektura, wyposażenie", która odbędzie się w dniach 4-5 października 2018 r. na terenie dawnej kopalni Julia, a dziś Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Konferencja będzie częścią 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA "Miasto poprzemysłowe" (28.09-05.10.2018: Wrocław / Wałbrzych / Jaworzyna Sląska) i jest organizowana wspólnie z wrocławskim Oddziałem SARP, a także we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Szczegóły konferencji wraz z warunkami udziału znajdą Państwo w załącznikach:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 06.09.2018 r., w przypadku referentów - do 19.08.2018 r.

Osoba do kontaktu: Wioletta Wrona-Gaj,
kierownik.mpit@starakopalnia.pl, tel. (74) 667 09 16.

Strony konferencji:
https://starakopalnia.pl/konferencje-sympozja-naukowe/
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/18/category/dofa-festiwale-18-konferencja

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 343 19 28 / 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl


11 lipca 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Rada DSOIA RP na prośbę prof .Olgierda Czernera zwraca się do członków Izby o wsparcie finansowe tablicy upamiętniającej działalność konserwatorską i naukową prof. Edmunda Małachowicza.

Tablica będzie umieszczona na południowej elewacji kościoła katedralnego we Wrocławiu.

Darowiznę można wpłacać na rachunek 07 2490 0005 0000 4600 8984 8005 fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław z dopiskiem „darowizna na tablicę Edmunda Małachowicza”

Z poważaniem
Anna Kościuk
Przewodnicząca Rady DSOIA RP


11 lipca 2018

DoFA '18 - konkurs fotograficzny "KADRY industrialne"

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w otwartym konkursie fotograficznym "KADRY industrialne", który będzie rozstrzygany w ramach 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA (28 września - 5 października) pod tegorocznym hasłem "Miasto poprzemysłowe".

Konkurs został objęty Patronatem Medialnym dwumiesięcznika "ARCH".

Terminy:
zadawanie pytań - do 15 lipca 2018
zgłoszenia - do 17 sierpnia 2018 do godz. 15.00 (liczy się data wpłynięcia)

Nagrody:
I miejsce: 1500 zł
II miejsce: 1000 zł
III miejsce: 500 zł

A także nagrody książkowe, egzemplarze dwumiesięcznika "ARCH" oraz upominki - festiwalowa torba, koszulka, katalog DoFA '18, w którym znajdą się nagrodzone i wyróżnione prace.

Szczegóły udziału na stronach:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/wydarzenia/konkurs-fotograficzny-kadry-industrialne-w-ramach-dofa-18
oraz
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/18/news/konkurs-fotograficzny-kadry-industrialne-1

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl
www.dofa.pl

8 lipca 2018

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju utworzyło portal pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl
mający na celu poszerzenie wiedzy w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego .

Z poważaniem
Czesława Biernacka
Dyr. biura DSOIA RP

6 lipca 2018

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów MIASTO DLA LUDZI, organizowanej przez Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Temat konferencji dedykowany jest problematyce życia we współczesnych miastach.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2018 roku we Wrocławiu, w budynkach kampusu akademickiego Politechniki Wrocławskiej. Przekazujemy Państwu Komunikat zawierający: zaproszenie, ideę konferencji oraz informacje organizacyjne.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji


PLAKAT MDL.jpg
komunikat_miasto_jutra.pdf

5 lipca 2018

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, instytucja powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchamia na swojej stronie internetowej www.niaiu.pl kalendarium bieżących wydarzeń związanych z szeroko pojętą architekturą, urbanistyką i designem, w czym mieszczą się premiery książkowe, konferencje, pokazy filmowe i oprowadzania, spotkania autorskie, prezentacje nowych projektów.

Zachęcamy, by wydarzenia dotyczące Państwa instytucji/firmy zostały uwzględnione w naszym kalendarium.

W tym celu prosimy o przesyłanie do nas listy aktualności na adres: kalendarium@niaiu.pl

Serdecznie dziękujemy i czekamy na owocną współpracę!

Z poważaniem,
Paweł Franczak
rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
00-366 Warszawa, ul. Foksal 4
tel. 515 321 558
rzecznik@niaiu.pl

hasło.png
supersam z logo.jpg
logo_pelne_szare.pdf

4 lipca 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 29.06.2018 r. Urząd Miasta Leszna ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno, woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne. Konkurs ten uzyskał rekomendację SARP Oddział Poznań.

Zainteresowanym przesyłam link do ogłoszenia o konkursie oraz do materiałów konkursowych:
http://bip.leszno.pl/przetarg/4278/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-zagospodarowania-zbiornika-w-zaborowie-leszno-woj-wielkopolskie-na-cele-rekreacyjne


Z poważaniem,
Roman Janeba
Sekretarz organizacyjny Konkursu
Inspektor
Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urząd Miasta Leszna
tel. 65 529 81 96

28 czerwca 2018

DSOIA RP informuje Koleżanki i Kolegów, że istnieje groźba naruszenia praw autorskich w związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Aquaparku Polkowice.

28 czerwca 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza architektów wraz z osobami towarzyszącymi w sobotę 07.07.2018 r. na spływ kajakowy w Dolinie Baryczy. Impreza integracyjna dla członków DSOIA RP jest bezpłatna. Ilość miejsc ograniczona (50 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia proszę kierować do biura DSOIA RP telefonicznie pod numer 71 344 33 69 lub e-mailem wuwa2@wuwa2.pl

Jak zwykle spotykamy się o godzinie 9.00 na kempingu w Rudzie Żmigrodzkiej 16a 55-140 Żmigród. http://www.region.barycz.pl/index_rudazmigrodzka.php?dzial=3&kat=11&art=5
Dojazd do Rudy Żmigrodzkiej własnym transportem. Polecam nową trasę kierunek Poznań. Chyba najlepszy zjazd z trasy to: Żmigród Wołów, a następnie proszę przejechać na wprost rondo z dużymi donicami (jest tylko jedno takie w Żmigrodzie); dalej prosto i wyjechać na trasę Wrocław Poznań; przejechać ok 100-200 m i skręcić w prawo na Książęcą wieś. Droga poprowadzi do Rudy Żmigrodzkiej. W środku wsi jest Kemping (nazywany przez mieszkańców świetlicą :} tam zostawimy samochody, korzystamy z toalety, przebieramy się, potwierdzamy u mnie swoją obecność i przesiądziemy się do autobusu. Trasa spływu będzie inna, aby stałym bywalcom spływu się nie nudziło. Jak Ktoś wyjątkowo nie posiada samochodu, to mogę odebrać ze stacji PKP w Żmigrodzie. Przejeżdżamy autobusem na miejsce wodowania, gdzie ok. godziny 10.00 rozpocznie się spływ kajakowy. Mamy do dyspozycji 25 kajaków wraz z wyposażeniem. Popłynie z nami dwóch ratowników i jak zwykle mamy nadzieję przewodnik turystyczny. Po zakończeniu spływu, autobusem przejeżdżamy do Rudy Żmigrodzkiej, gdzie będziemy mogli pobiesiadować, ale nie tylko. Pierwsza nowość w naszych spotkaniach. Wykład, warsztaty poprowadzi przemiła i doświadczona Pani doktor Jolanta Dzięcioł na temat zdrowej żywności. Mnie już szkoli od pewnego czasu jak do diety dołączyć "zdrowe chwasty" Nie od razu ale coraz częściej z przyjemnością i ze smakiem to robię. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie osoby po przejściach, walczące z różnymi chorobami lub już szczęśliwie powracających do zdrowia. A przecież zlecenia czkają :) :) Ale oczywiście lubiących grila, smalec i tzw mało zdrową żywność też nakarmimy. Czeka na nas ciepła strawa, herbatka, kawa, kiełbaska i biały krupniok z grila jak zwykle, biały gorący barszczyk również, ciasto z kija z nad ogniska także, przecież obiecałam dzieciakom i niektórym dorosłym, że będzie. dodatkowo smalczyk i małosolne z ogromną pajdą i coś słodkiego.

Osoby, które z braku miejsc nie załapią się na miejsce w kajaku, mogą skorzystać z przepięknych tras rowerowych i dołączyć do nas na wspólne biesiadowanie przy ognisku. Prosimy poinformować nas o tym wcześniej aby herbatki i kawy nie zabrakło :) Gdyby było Was mniej niż zwykle, ponieważ wakacje się już rozpoczęły, to zamienimy kajaki na dorożki, o czym w mig poinformujemy. Proszę koniecznie zapakować dobry humor. Członkowie DSOIA RP i dzieci do lat 18 za darmo, osoby towarzyszące 90 zł płatne gotówką na miejscu. Do zobaczenia na świeżym powietrzu. Proszę zarezerwować całą sobotę, gdyby ktoś miał gitarę lub cokolwiek co gra, to proszę zabrać i oczywiście chętni do śpiewania mile widziani. A co Architekci też potrafią. Mam nawet śpiewniki, które możemy użyć.

Organizator spływu Małgorzata Chrabąszcz DSOIA RP

20 czerwca 2018

PRZYSTANEK MUZYKA
czyli - ARCHITEKCI PO GODZINACH

23 czerwca 2018 r. (sobota) Służewski Dom Kultury
przy ul. Bacha 15 w Warszawie

wystawa rysunków z okazji 100-lecia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

wystawa obrazów architekta Wiktora Gardolińskiego

zajęcia dla dzieci „wybuduj sobie miasto” (początek - ok. 13.00)

warsztaty rysunku architektonicznego i malarstwa (początek - ok. 16.00)

godz. 14.00 - 18.00 na scenie plenerowej zagrają
KAPELE ARCHITEKTÓW Z CAŁEJ POLSKI!!

godz. 19.00 Koncert Voo Voo !!!

zapraszamy wszystkich - WSTĘP WOLNY !!

7 czerwca 2018

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP zawiadamia z głębokim żalem i smutkiem, że w dniu 4 czerwca 2018 roku zmarła

architekt Jadwiga Grabowska-Hawrylak

jedna z najwybitniejszych architektów doby modernizmu w Polsce, autorka niezwykłych budynków, oryginalnych projektów, laureatka wielu prestiżowych nagród. ,Odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaka „Budowniczy Wrocławia”, odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”.

wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

składa

arch. Anna Kościuk Przewodnicząca Rady i Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 8 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

7 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław zaprasza na kolejne spotkanie z Architektem-Twórcą, w cyklu SZTUKA w ARCHITEKTURZE.

"Na styku światów" to tytuł prezentacji twórczości Oskara Zięty - architekta i projektanta procesów, doktora Uniwersytetu ETH w Zurychu, prowadzącego kierunek Wzornictwo Przemysłowe w School of Form w Poznaniu, założyciela i właściciela studia projektowo-badawczego Zieta Prozessdesign, twórcy obiektów znanych i podziwianych na całym świecie, nie zawsze przydatnych, czasami kontrowersyjnych, ale równocześnie niezbędnie potrzebnych koneserom estetyki, współczesnej sztuki i designu.

Autor opowie o swojej pracy pokazując wybrane projekty i realizacje w czwartek, 14 czerwca 2018, o godz. 18.00 w krużganku zachodnim Muzeum Architektury we Wrocławiu.

organizator - SARP O/Wrocław
partner - Muzeum Architektury we Wrocławiu
kurator - arch. Beata Stobiecka

Zapraszamy! c

4 czerwca 2018

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

4 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że każdy kto chce skorzystać z promocji w ramach programu grupowego ubezpieczenia na życie w PZU dla architektów zrzeszonych w IARP, ich rodzin oraz pracowników, musi złożyć wniosek i opłacić pierwszą składkę do dnia 30 maja (środa).

Przypominamy, że została zniesiona karencja na niemal wszystkie świadczenia w ramach programu grupowego ubezpieczenia na życie IARP.

Oznacza, że odpowiedzialność PZU Życie SA będzie trwała od pierwszego dnia ubezpieczenia (1 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku). Wyjątek stanowi tylko świadczenie związane z urodzeniem dziecka.

Przypominamy, najważniejsze zalety oferty:

- Atrakcyjna cena przy szerokim zakresie świadczeń - szczegóły w załączonej tabeli.
- 3 pakiety z różnymi zakresami świadczeń m. in. liczne świadczenia zdrowotne, usługi assistance.
- Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik
- Sprawna likwidacja szkody przez internet - 3 dni to standardowy termin wypłaty świadczeń.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby do 69 roku życia. Osoby ubezpieczone już indywidualnie mogą również przystąpić do ubezpieczenia grupowego.

Szczegółowy zakres znajdą Państwo w załączonej tabeli.

Aby złożyć wniosek należy zalogować się do systemu IARP >>

W razie pytań prosimy kontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem telefonu 22 646 42 42

Tabela świadczeń PZU-IARP.pdf

28 maja 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28 maja 2018

Dotyczy:
postępowania na „wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego Małej Szkoły dla Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie OIA RP

W załączeniu przesyłamy treść naszego kolejnego pisma w sprawie absurdalnego przetargu na prace projektowe. Przesyłając to apelujemy o wykazanie się dobrze rozumianą solidarnością zawodową i rezygnację ze składania ofert w tym postępowaniu.
Spróbujmy choć raz zachować się racjonalnie, jak inne grupy zawodowe, które mają więcej szacunku dla swojej pracy i samych siebie. Niech będzie to pierwszy krok - sygnał dla Zamawiających, że nie jesteśmy chaotycznym stadem samobójców ekonomicznych.
Licząc na zrozumienie i solidarność pozdrawiamy wszystkich serdecznie.

Rada Wielkopolskiej OIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl


Ps. Poinformujemy Was, kto złożył oferty w tym postępowaniu.

załacznik

28 maja 2018

ZAPROSZENIE

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Seminarium Dolnośląskie dla architektów, architektów wnętrz, projektantów, biur projektowych oraz inwestorów instytucjonalnych

07 czerwca 2018
Haston Congress Center
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Sala konferencyjna: Chrysler A+B (I piętro)

W ramach seminarium organizator przewiduje:
* wykłady i stoiska producentów:
prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań, wsparcie techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania

* wykład eksperta
Design i aranżacja wnętrz w obiektach użyteczności publicznej (zwłaszcza biurowych) a wymagania formalno –prawne ochrony przeciwpożarowej. Najczęstsze nieprawidłowości spotykane w trakcie obowiązkowych odbiorów i kontroli PSP - studium przypadków
Prowadzący: mgr inż.mł. bryg. mgr inż. Rafał Wąsek
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału SITP

program

21 maja 2018

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
oraz
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Wrocław

zapraszają

na konferencję prasową, podczas której ogłoszone zostaną wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Konferencja prasowa odbędzie się 22.05.2018 o godz 16.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5.

Z poważaniem,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

Informacja prasowa
Zaproszenie

18 maja 2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 1 czerwca została zniesiona karencja na niemal wszystkie świadczenia w ramach programu grupowego ubezpieczenia na życie IARP.

Oznacza, że odpowiedzialność PZU Życie SA będzie trwała od pierwszego dnia ubezpieczenia (1 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku). Wyjątek stanowi tylko świadczenie związane z urodzeniem dziecka.

Przypominamy, najważniejsze zalety oferty:

Atrakcyjna cena przy szerokim zakresie świadczeń - szczegóły w załączonej tabeli.
3 pakiety z różnymi zakresami świadczeń m. in. liczne świadczenia zdrowotne, usługi assistance.

Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik
Sprawna likwidacja szkody przez internet - 3 dni to standardowy termin wypłaty świadczeń.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby do 69 roku życia. Osoby ubezpieczone już indywidualnie mogą również przystąpić do ubezpieczenia grupowego.

Szczegółowy zakres znajdą Państwo w załączonej tabeli.

Aby złożyć wniosek należy zalogować się do systemu IARP >>

W razie pytań prosimy kontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem telefonu 22 646 42 42

Tabela świadczeń PZU-IARP.pdf

18 maja 2018

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Superwizja", skierowanego do architektów w wieku do 35 roku życia, działających na terenie Dolnego Śląska.

Konkurs będzie rozstrzygany w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'18 (28.09-5.10.2018) pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO POPRZEMYSŁOWE".

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 czerwca do godz. 15.00.

Nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną opublikowane w katalogu DoFA '18 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-18-konkurs-superwizja

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu

Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl
www.dofa.pl

10 maja 2018

Dzień Dobry

Pragnę zainteresować Państwa ogłoszonym przetargiem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
„Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej” obejmującej swoim zakresem przebudowę i rewitalizację najważniejszych przestrzeni zabytkowego centrum Cieszyna.

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji wśród członków IZBY oraz projektantów, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu.

Link do przetargu

https://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/23807/6-zp-dz-2018

Pozdrawiam serdecznie
Anna Paulina Syrokosz
specjalista ds. zabytków i ochrony krajobrazu
Urząd Miasta Cieszyna
tel. 33-4794 258

10 maja 2018

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję
“ Wibroakustyka i akustyka w budownictwie. Wymagania – Problemy – Rozwiązania”.

Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 r. o godzinie 10.00 we Wrocławiu, w Hotelu Campanile, ul. Ślężna 26.

W programie:

- Dlaczego tak trudno zatrzymać dźwięk w budynkach?
- Przykłady skuteczności izolacji akustycznej
- Normowe analizy numeryczne drgań sejsmicznych konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania MIDAS NFX
- Izolacja drgań w budownictwie i przemyśle
- Praktyczne rozwiązania wibroizolacyjne przegród budowlanych i maszyn
- Ochrona akustyczna w lekkich przegrodach o konstrukcji stalowej i drewnianej
- Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki i ich wpływ na ludzi– nowa norma, nowe wymagania
- Pomiary inklinometryczne oraz poziomu wibracji i hałasu przy budowach portów, linii kolejowych, głębokich wykopów wykonywanych w terenie zurbanizowanym oraz na terenie zakładów przemysłowych w sąsiedztwie wrażliwych instalacji. Inwentaryzacje oraz ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowlanych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem tel.: 12 292 64 84 i kom.: 694 488 035 lub e-mailem: zaproszenie@meetingfactory.pl

Serdecznie zapraszamy!

Meeting Factory sp. z o.o.
ul. Urzędnicza 39/8
30-048 Kraków

tel. 694 488 035
tel. 12 292 64 84

30 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

SARP O/Wrocław ogłasza kolejną edycję konkursu o Nagrodę Inżynierski Dyplom Roku, przyznawaną za najlepsze prace dyplomowe absolwentom, którzy uzyskali na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej tytuł zawodowy inżyniera architekta. Tegoroczna edycja dotyczy prac obronionych w roku akademickim 2017/2018.

Terminy:
do 10 maja - zgłoszenia
17 maja - ogłoszenie nominacji
24 maja - prezentacje
Zgłoszenia prosimy dostarczyć do biura SARP O/Wrocław, Rynek-Ratusz 25, III p., do 10 maja 2018 do godz. 17.00 wg następujących wytycznych:

1. plansza wielkości A3 (złożona do A4), w układzie poziomym, zawierająca zestaw plansz prezentowanych w trakcie obrony oraz ewentualnie wybrane przez autora dodatkowe rysunki wyjaśniające przyjętą ideę. Plansze muszą mieć na odwrocie napis: "Projekt dyplomowy zgłoszony do Nagrody SARP Wrocław Inżynierski Dyplom Roku 2018" oraz następujące dane:

a) temat pracy dyplomowej; rok akademicki obrony
b) imię i nazwisko dyplomanta
c) tytuł/stopień naukowy lub zawodowy oraz imię i nazwisko promotora pracy
d) CZYTELNE dane kontaktowe (tel., e-mail)

2. Do każdej pracy musi być dołączona płyta CD zawierająca materiały w wersji elektronicznej:
a) plansze prezentowane w trakcie obrony w formatach JPG, 72 dpi, nie przekraczających 1MB łącznie
b) skrócony opis pracy inżynierskiej (max. 1 str. A4, format edytowalny DOC).

Spośród zgłoszonych prac 9 osób zostanie zaproszonych do udziału w prezentacjach autorskich przed Komisją Kwalifikacyjną, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/inzynierski-dyplom-roku-sarp-o-wroclaw-edycja-2018 http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/inzynierski-dyplom-roku-sarp-o-wroclaw-edycja-2018

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 343 19 28 / 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl


30 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Wnętrze & Dizajn" organizowanego we współpracy z wrocławskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Konkurs będzie rozstrzygany w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'18 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO POPRZEMYSŁOWE".

Zgłoszenia przyjmujemy do 04 czerwca do godz. 15.00.

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA '18 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-18-konkurs-wnetrze-dizajn

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu

Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl
www.dofa.pl

24 kwietnia 2018

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Seminarium Dolnośląskie dla architektów, projektantów, biur projektowych, konstruktorów, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych.

25 KWIETNIA 2018 (ŚRODA)

Haston Congress Center, sala Rolls Roys B, parter
Wrocław, ul. Irysowa 1-3

więcej informacji...


24 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Przyjazna Przestrzeń Publiczna" organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Konkurs będzie rozstrzygany w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'18 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO POPRZEMYSŁOWE".

Zgłoszenia przyjmujemy do 04 czerwca do godz. 15.00.

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA '18 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-18-konkurs-przyjazna-przestrzen-publiczna

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu

Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl
www.dofa.pl


24 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy cykl prezentacji pt. SZTUKA W ARCHITEKTURZE.

Jako pierwszego gościa-prelegenta zapraszamy naszego sarpowskiego kolegę Tomasza Urbanowicza, architekta i artystę, twórcę wielkoformatowego szkła artystycznego w architekturze, właściciela autorskiej pracowni artystycznej ARCHIGLASS. Powstałe w niej szklane kompozycje zdobią obiekty w całej Europie, w tym wiele bardzo prestiżowych, jak: Parlament Europejski w Strasburgu, College George Brassens w Paryżu, Sąd Najwyższy w Warszawie, Filharmonia Bałtycka w Gdański, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku i wiele innych.

Autor opowie o swojej pracy pokazując wybrane projekty i realizacje w czwartek, 26 kwietnia 2018, o godz. 18.00, w krużganku zachodnim Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Kuratorka spotkania: arch. Beata Stobiecka, członek Zarządu SARP O/Wrocław

Zapraszamy!

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl


24 kwietnia 2018

Protokół ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DSOIA RP z dnia 24.03.2018 r.


19 kwietnia 2018

Wszystkich serdecznie zapraszam na V edycję turnieju tenisowego WOFA 2018.

PREAMBUŁA

Tegoroczny turniej odbywać się będzie pod hasłem „P O M A G r A M Y”.

Po raz pierwszy intencją turnieju WOFA, oprócz spędzania wspólnie pięknego majowego weekendu, będzie pomoc naszym koleżankom i kolegom – architektkom i architektom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, głównie związanych z poważnymi problemami zdrowotnymi, których leczenie wymaga znacznych nakładów finansowych.

W ramach Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów działa tzw. Komisja Samopomocowa, która przyznaje niewielkie wsparcie finansowe ze środków DSOIA RP, osobom które zgłoszą się z prośbą o pomoc. Osoba, której pomagamy w tym roku, jak i inne osoby, którym będziemy chcieli pomóc w następnych latach, została wskazana przez w/w komisję jako szczególnie wymagającą wsparcia.

W związku z powyższym, w ramach opłaty wpisowej, prosimy o wpłatę kwoty 100 zł na konto bankowe naszej koleżanki architektki Pani Jolanty Korbut-Majchrzak zmagającej się z chorobą nowotworową. Nr konta 34 1140 2004 0000 3502 6764 3264.

Wpłata nie jest obowiązkowa.

Mam nadzieję, że taka formuła naszych spotkań tenisowych spotka się z Waszą akceptacją i przyczyni się do jeszcze większej konsolidacji naszego środowiska zawodowego.

Ze sportowym pozdrowieniem
Maciej Szarapo

PROGRAM IMPREZY

W tym roku gramy na tych samych zasadach jak przed rokiem, a więc:

  1. Głównym turniejem będą rozgrywki deblowo-mixtowe bez podziału na kategorie wiekowe i płeć,
  2. Turnieje singlowe damskie i męskie będą rozgrywkami towarzyszącymi,
  3. Pierwszą fazę turnieju deblowo-mixtowego gramy w grupach, w drugiej fazie najlepsze pary każdej z grup będą walczyły o zwycięstwo w systemie pucharowym,
  4. Turnieje singlowe w systemie pucharowym,
  5. Rozpoczynamy turniej w piątek 18.05.2018 r. o godz. 15.00 losowaniem drabinek turniejowych,
  6. Planujemy rozpoczęcie gier zaraz po losowaniu ok. godz. 16.00,
  7. Zakończenie turnieju wraz z rozdaniem nagród odbędzie się w sobotni wieczór podczas Player’s Party. (ewentualne dogrywki, zakończenia meczów są możliwe jeszcze w niedzielę)
  8. Rozpoczęcie Player’s Party ok. godz. 19.00, podczas którego w planach jest koncert Macieja Czemplika wraz z Sonią Hornatkiewicz.

Player’s Party będzie tradycyjnie okazją do wspólnej zabawy i rozmów do późnych godzin nocnych przy muzyce na żywo!

MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU

Gramy na przepięknych kortach Stadionu Olimpijskiego – al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Gospodarzem turnieju jest Olimpijski Club, który odpowiada również za sprawy formalno-organizacyjne turnieju.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Proszę zgłaszajcie się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie www.olimpijskiclub.pl.

Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi wysyłajcie na adres wofa@olimpijskiclub.pl, lub dzwońcie do Pani Kingi Szynklarz z OlimpijskiClub (tel. 604205505).

Do turnieju deblowo-mixtowego możecie zgłaszać się już w zestawionych parach, a także pojedynczo, wówczas pomożemy w dobraniu partnera.

Sędzią Głównym turnieju będzie Sebastian Bułat – trener m.in. Michała Przysiężnego i Tomasza Bednarka, który w razie potrzeby udzieli wszelakich porad i wskazówek techniczno-taktycznych.

Jeszcze raz wszystkich Was gorąco namawiam do wspólnej zabawy w duchu sportu i rekreacji.

W razie jakichkolwiek potrzeby interwencji na wyższym szczeblu dzwońcie do mnie.;)

Do zobaczenia!!

architekt Maciej Szarapo

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław
Tel. +48 71 3422278
Tel. Kom. 662040200
e-mail: m.szarapo@as-pa.pl

17 kwietnia 2018

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję “Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych”.
Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 we Wrocławiu, w Art Hotelu ul. Kiełbaśnicza 20.
Do udziału zachęcamy architektów, projektantów, architektów wnętrz oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką renowacji obiektów zabytkowych.

W programie:
- Eurothane G jako wygodny i efektywny sposób izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz w obiekatch zabytkowych
- Skamowall - suche ściany bez wilgoci i pleśni. Hydroaktywny system docieplania budynków od wewnątrz
- Systemy odwodnień liniowych łazienkowych, wpusty dachów, balkonowe, piwniczne, łazienkowe, podwórzowo-garażowe
- Remonty w obiektach zabytkowych w świetle regulacji prawnych

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne na numer 12 292 64 84, 694 488 035 lub mailem zaproszenie@meetingfactory.pl


Meeting Factory Sp. z o.o.
ul. Urzędnicza 39/8
30-048 Kraków
tel. 694 488 035

15 kwietnia 2018

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje w terminie 27.04-26.05.2018r. kolejną , V edycje seminarium „ PRZEPISY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W BUDOWNICTWIE DLA ARCHITEKTÓW”.

Seminarium organizowane jest z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych dla Architektów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Więcej szczegółów znajduje się na stronie http://www.not.pl

12 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza na wykład pt.

DYNAMIC CITIES,

który wygłosi

arch. Joaquín Alvado Banón, PhD

wykładowca i badacz w dziedzinie projektowania architektonicznego na Uniwersytecie w Alicante oraz gościnnie na uczelniach w Amsterdamie, Kopenhadze, Baku, Monachium, Dubaju, Tokio i Stambule. Autor uznanych projektów i zdobywca prestiżowych nagród.

24.04.2018 g. 18.00

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/wydarzenia/wyklad-arch-joaquina-alvado-uniwersytet-w-alicante

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

12 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ma przyjemność poinformować o prowadzonym naborze do udziału w szkole letniej Urban Summer School: Open form, która odbędzie się w Lublinie, Warszawie i Szuminie w dniach 26 sierpnia – 8 września 2018 roku, a której tematem będą realizacje jednego z najbardziej dyskutowanych tandemów architektonicznych powojennej Polski, Oskara i Zofii Hansenów.

Ten międzynarodowy interdyscyplinarny projekt jest kolejną odsłoną zapoczątkowanej przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie szkoły letniej „Wizje i doświadczenia”, poświęconej tematyce miejskiej. Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i badaczy oraz młodych profesjonalistów działających na polu architektury, urbanistyki, sztuki i designu, a także przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych (historii, socjologii, sztuk pięknych, antropologii i innych). Nasze zaproszenie kierujemy do osób zainteresowanych funkcjonowaniem i przyszłością modernistycznych osiedli mieszkaniowych.

Zgłoszenia do udziału w szkole letniej przesyłać można do 7 maja 2018 roku. Komisja kwalifikacyjna wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 15 uczestników. Udział w szkole jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Dokładne informacje o naborze i samej szkole letniej znajdują się w załączonych dokumentach, na stronie internetowej www.niaiu.pl/uss oraz na facebooku: https://bit.ly/2JwUOj6

Będziemy niezmiernie wdzięczni za przekazanie informacji o trwającym naborze za pośrednictwem Państwa kanałów informacyjnych – stron internetowych oraz profilów w mediach społecznościowych.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli koordynator projektu – Kacper Kępiński.
e-mail: k.kepinski@niaiu.pl, tel.: 22 522 65 36

10 kwietnia 2018

Zamek Tuczno zaprasza na Zlot Motocyklistów Architektów ArchiMoto Zamek Tuczno 31.05.-3.06.2018.
Szczegóły na stronie: http://www.zamek-tuczno.com.pl/n/archimoto_zamek_tuczno,3
Formularz zgłoszeniowy: http://www.zamek-tuczno.com.pl/archimoto/

10 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Oddział dolnośląski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizuje w dniu 25 kwietnia br. konferencję szkoleniową pt. „Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych”. Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel City przy ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu. Konferencja adresowana jest do architektów, projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pracowników wydziałów prewencji Państwowej Straży Pożarnej. W załączeniu przesyłam program konferencji, więcej informacji można znaleźć na stronie naszego oddziału SITP http://www.sitp.wroclaw.pl/

Pozdrawiam
Piotr Smardz
Kom. +48 507-794866

Wroclaw_2018_Karta zgloszenia_v2.doc
Wroclaw_2018_Program_v2.pdf

5 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

W dniach 10.04 do 13.04 2018 na Politechnice Wrocławskiej będzie gościł prof. Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti, wybitny brazylijski naukowiec z Uniwersytetu São Paulo. W programie między innymi 13.04.2018 piątek, 17.00 – 19.00 wykład otwarty o charakterze popularno-naukowym: „Future architectural forms in the city landscape – improving sustainability and efficiency through new structural membranes” – Muzeum Architektury, Wrocław, ul. Bernardyńska 5.

5 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w otwartym konkursie na plakat 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który odbędzie się w październiku pod tegorocznym hasłem przewodnim "Miasto poprzemysłowe".

Termin składania prac - do 22 maja 2018, do godz. 15.00.

Warunki udziału znajdą Państwo na stronie organizatora konkursu:
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-na-plakat-8-edycji-dolnoslaskiego-festiwalu-architektury

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 343 19 28 / 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

28 marca 2018

W dniu 30 marca (piątek) biuro Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów będzie czynne do godz 14.00.

28 marca 2018

Szanowni Państwo,
Przewodniczący Okręgowych Izb Architektów RP,
Członkowie Okręgowych Izb Architektów RP,

Uprzejmie informuję, że na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, który odbył się w dniu 24 marca 2018 roku, Delegaci dokonali wyboru nowych władz DSOIA RP na okres V kadencji (2018-2022).

Nowo wybrani członkowie organów DSOIA RP

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
Przewodnicząca :
Anna Kościuk

Członkowie :
1. Zbigniew Maćków
2. Andrzej Poniewierka
3. Maciej Szarapo
4. Piotr Fokczyński
5. Łukasz Komar
6. Bogusław Wowrzeczka
7. Wacław Szarejko
8. Juliusz Modlinger
9. Andrzej Kamiński
10. Mateusz Niemczyk
11. Waldemar Wawrzyniak
12. Anna Bocheńska-Skałecka

Dolnośląska Okręgowa Komisja Rewizyjna Izby Architektów

Przewodniczący :
Tomasz Sołowij

Członkowie :
1. Iwona Dorożyńska
2. Tadeusz Szukała
3. Piotr Szarejko
4. Marek Kotowski
5. Krystyna Klamińska
6. Barbara Trznadel -Kluz

Dolnośląska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów

Przewodniczący :
Jan Matkowski

Członkowie :
1. Anna Boryska
2. Elżbieta Cegielska
3. Jerzy Chmiel
4. Artur Dorożyński
5. Andrzej Hubka
6. Leszek Link
7. Małgorzata Chrabąszcz
8. Aleksander Szarapo
9. Grażyna Makowska
10. Romuald Pustelnik


Dolnośląski Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów

Przewodniczący:
Ireneusz Huryk

Członkowie
1. Joanna Balasińska
2. Ewa Barska
3. Anna Niżankowska
4. Grażyna Hryncewicz-Lamber
5. Łukasz Daleczko
6. Beata Marszalska
7. Jerzy Modlinger
8. Jadwiga Smolińska-Szybejko
9. Krzysztof Telesiński
10. Tomasz Ziaja
11. Michał Olejnik
12. Ewa Mączyńska-Szymczak
13. Andrzej Paszkiewicz
14. Anna Maria Ludwin


Dolnośląski Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów
Bogdan Kaczmarzyk

Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIA
1. Marek Leszek Olszewski
2. Tomasz Nespiak

Delegaci DSOIA RP wybrani na Krajowy Zjazd Izby Architektów Rp
1. Zbigniew Maćków
2. Piotr Fokczyński
3. Anna Kościuk
4. Marek Wiśniewski
5. Sławomir Żak
6. Jacek Miller
7. Andrzej Poniewierka
8. Wacław Szarejko

z poważaniem
Cz. Biernacka
Dyr. biura DSOIA RP

26 marca 2018

Do 14 kwietnia należy wznowić obowiązkowe OC architekta

Elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2018/2019 został udostępniony w systemie IARP. Nieprzekraczalnym terminem składania wniosków jest 14 kwietnia.


Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej, za pokrycie ewentualnych roszczeń, oraz możliwość nałożenia kary za brak polisy OC zawodowej architekta przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dlatego zachowanie ciągłości ubezpieczenia jest tak istotne.

Prowadzisz jednoosobową działalność? Skorzystaj z promocji
Architekci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zawrzeć dodatkową polisę OC pracowni projektowej (do sumy 250 tys. zł) z 50% rabatem. Dodatkowo otrzyma także 15% zniżki na OC obowiązkowe. Z rabatu można skorzystać wyłącznie przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej.

Jesteś inżynierem, wykonujesz świadectwa? Wykup ochronę za 10 zł Architekci, którzy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą wykupić ochronę tych czynności w ramach polisy obowiązkowej za 10 zł. Podobnie jest w przypadku członków IARP należących jednocześnie do PIIB - mogą oni od razu wykupić obowiązkowe OC inżyniera budownictwa, również za symboliczną kwotę 10 zł za rok.

Zanim wznowisz - ureguluj zaległości
Przed wznowieniem polisy należy sprawdzić, czy nie ma zaległości w płatnościach i w razie potrzeby uregulować je. W przeciwnym razie system uniemożliwi złożenie wniosku. Saldo można sprawdzić na swoim indywidualnym koncie na stronie www.izbaarchitektow.pl, w zakładce Ubezpieczenia.

Informacji o stanie salda udzielą także konsultanci iExpert.pl, dostępni pod numerem tel. 22 100 26 08 lub drogą e-mail: marta.smukowska@iexpert.pl

Jak złożyć wniosek w 5 krokach:
1. Zaloguj się na swoje konto w systemie IAPR – login to zawsze numer przynależności do Izby.
2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2018/2019”.
3. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i jeśli chcesz wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk. Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni Architektonicznej.
4. Jeśli wniosek został złożony poprawnie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. W e-mailu będzie także podany numer konta, na który w ciągu 10 dni należy przelać płatność.
5. Po zaksięgowaniu składki lub raty, w systemie dostępna będzie polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC.

Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia – 50 tys. euro, będą mogli opłacić składkę wynoszącą 156 zł wyłącznie jednorazowo.

WAŻNE - zmiana numeru konta. Wszystkie składki za obowiązkowe OC prosimy wpłacać na konto: Alior Bank SA 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

W razie pytań zawsze można skontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem telefonu 22 646 42 42.

Zaloguj się do systemu IARP >>

22 marca 2018

Dzień dobry,

w imieniu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza wysyłam informację o wykładzie francuskiej architektki Odile Decq, który odbędzie się 23 marca.
Chciałabym prosić o poinformowaniu o tym wydarzeniu w kanałach Okregowych Izb Architektów.
Wykład w tym roku odbędzie się w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie. W czwartek 15 marca rusza dodatkowa pula zaproszeń na wydarzenie, szczegóły można śledzić na FB Fundacji: https://www.facebook.com/fundacjask/

Dla tych, którzy nie mogą dotrzeć w tym terminie do Warszawy, Fundacja przygotowała live streaming wykładu na stronie www.fundacja-sk.pl

Szczegóły wraz z plakatem przesyłam w załączniku, gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji jestem do dyspozycji. Z góry dziękuję za udostępnienie materiałów i wsparcie działań Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Zapraszamy!

z wyrazami szacunku

Majka Duczyńska

SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA
ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa
+48 669 663 966
m.duczynska@szustow.com
FB: szustow
www.szustow.com

FSK_Odile Decq w Warszawie_informacja prasowa_na uczelnie.docx
FSK_plakat_live streming.pdf

9 marca 2018

Gmina Jemielnica przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Przedszkola i Żłobka w Jemielnicy.

Wszystkie materiały konkursowe znajdują się na www.sarp.opole.pl

http://www.sarp.opole.pl

7 marca 2018

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach ogłasza:

WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE NA KONCEPCJĘ ELEWACJI ORAZ ARANŻACJI WNĘTRZ

BUDYNKU ING BANKU ŚLĄSKIEGO PRZY UL. ROŹDZIEŃSKIEJ 41 W KATOWICACH

Ogólnopolskie dwuetapowe warsztaty architektoniczne skierowane do studentów i absolwentów wydziałów architektury, architektury wnętrz oraz projektowania form przemysłowych. Celem Warsztatów jest wyłonienie najlepszej koncepcji przebudowy elewacji oraz przebudowy wnętrz obiektu przy ul. Roździeńskiej 41 w Katowicach dla potrzeb funkcji biurowych dostosowanych do pracy zespołów agilowych, "startupów" oraz innych biurowych. Zamawiającym i fundatorem nagród jest Bank ING.

ETAP I:
Ogłoszenie o organizacji Warsztatów: 26.02.2018
Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu i I Etapu Warsztatów: 2.03.2018 - mailowo na adres: biuro@sarp.katowice.pl (tytuł wiadomości należy rozpocząć od słów "Warsztaty ING")
Udzielanie odpowiedzi na ww. pytania: 6.03.2018
Nabór zgłoszeń - Wstępniaków: 14.03.2018
Ogłoszenie wybranych Zespołów Projektowych: 28.03.2018

ETAP II:
Rozpoczęcie Warsztatów, spotkanie organizacyjne: 13.04.2018 godz. 9.00
Zakończenie Warsztatów oraz informacja o dacie prezentacji prac przed Sądem Konkursowym: 15.04.2018 godz. 17.00

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na naszej stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Warsztaty_projektowe.html

Z poważaniem,

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Oddział w Katowicach

23 lutego 2018

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam zaproszenie Prezesa Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Barbary Nowak-Obelinda na seminarium poświęcone tematowi ochrony, konserwacji, zagospodarowania i zarządzania historycznymi ruinami na Dolnym Śląsku.

Z poważaniem
Cz.Biernacka
Dyr. biura DSOIA RP

Zaproszenie
Program

13 lutego 2018


Delegaci na kadencję 2018-2022

1. Adamiczka Jerzy
2. Barska Ewa
3. Białes Edyta
4. Biegun Tomasz
5. Bińczyk Zuzanna
6. Bocheńska- Skałecka Anna
7. Boryska Anna
8. Cegielska Elżbieta
9. Chmiel Jerzy
10. Chrabąszcz Małgorzata
11. Czerkas Krzysztof
12. Daczkowski Ryszard
13. Daleczko Łukasz
14. Dobrowolski Wojciech
15. Dorożyńska Iwona
16. Dorożyński Artur
17. Downarowicz Katarzyna
18. Dykiel Agnieszka
19. Fokczyński Piotr
20. Grochowski Jerzy
21. Hawrylak Maciej
22. Hubka Andrzej
23. Huryk Ireneusz
24. Jarosik Paweł
25. Kaczmarzyk Bogdan
26. Kamiński Andrzej
27. Klamińska Krystyna
28. Kobielski Krzysztof
29. Kołtowski Bogdan
30. Komar Łukasz
31. Kościuk Anna
32. Kotowski Marek
33. Kowaluk Maciej
34. Kubica- Hawrylak Ewa
35. Kubik Andrzej
36. La Fontaine Anna
37. Link Leszek
38. Ludwin Maria Anna
39. Maćków Zbigniew
40. Major Marcin
41. Makowska Grażyna
42. Marciniak Piotr
43. Marszalska Beata
44. Matkowski Jan
45. Mączyńska- Szymczak Ewa
46. Miller Jacek
47. Modlinger Jerzy
48. Modlinger Juliusz
49. Morasiewicz Anna
50. Mulawa Paweł
51. Nespiak Tomasz
52. Niemczyk Mateusz
53. Niżankowska Anna
54. Olszewski Leszek Marek
55. Onyszkiewicz Jakub
56. Ożóg Ewelina
57. Pająk- Jasińska Dominika
58. Paszkiewicz Andrzej
59. Poniewierka Andrzej
60. Pustelnik Romuald
61. Radgowski Marcin
62. Sadowski Kajetan
63. Sieradzan Małgorzata
64. Sołowij Tomasz
65. Szarapo Aleksander
66. Szarejko Piotr
67. Szarejko Wacław
68. Szczepaniak Agnieszka
69. Szczepaniak Artur
70. Szczepaniak Paweł
71. Szenk Tomasz
72. Szlachcic Dorota
73. Telesiński Krzysztof
74. Tracz Piotr
75. Trznadel-Kluz Barbara
76. Wankowski Ryszard
77. Wawrzyniak Waldemar
78. Wiśniewski Marek
79. Wowrzeczka Bogusław
80. Wręczycki Paweł
81. Wróbel Jerzy
82. Zarzycka Patrycja
83. Zora Andrzej
84. Zubrzycki Cezary

3 lutego 2018

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Architekci,

W imieniu naszej Koleżanki i Kolegi, członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zwracamy się z uprzejmą prośbą - jeśli to możliwe - o przekazanie 1% z rozliczeń podatkowych na wsparcie leczenia ich syna FILIPA, także architekta.

Serdecznie dziękuję,
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

3 lutego 2018

Wielkopolskie Centrum Onkologii we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu ogłaszają KONKURS SARP nr 977 na:
na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu

Ogłoszenie konkursu - 23 stycznia 2018 r. (przekazanie ogłoszenia do Dz. U. UE)
Składanie wniosków - do 21 lutego 2018 r.
Ogłoszenie listy uczestników konkursu - 9 marca 2018 r.
Składanie prac konkursowych - 9 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu konkursu znajdują się w załączniku.

Wszystkie materiały konkursowe można pobrać ze strony internetowej konkursu::

http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan.

Pozdrawiam serdecznie
arch. Aleksandra Kornecka
Sekretarz Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

3 lutego 2018

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, we współpracy z Wydziałem Architektury PWr, ma zaszczyt zaprosić na autorskie prezentacje magisterskich prac dyplomowych wyłonionych w I etapie Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego ,,DYPLOM ROKU" 2018

czwartek 8 lutego 2018, g. 17.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5

Swoje projekty dyplomowe przedstawią:

1. arch. ŁUKASZ CHABINIEC
Tytuł: Centrum poznawcze w Monsanto (Monsanto, Portugalia)
Promotor: dr inż. arch. Dariusz Dziubiński

2. arch. REBEKA CZAJA
Tytuł: Szkoła Podstawowa Estetyczna (Wrocław, Komorowice)
Promotor: dr inż. arch. Jerzy Gomółka

3. arch. MONIKA DOBRAKOWSKA
Tytuł: Archikloster. Rozbudowa Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

4. arch. KAROLINA DUDA, arch. PATRYCJA GAŁKIEWICZ (praca zbiorowa)
Tytuł: Na styku Alei Jerozolimskich i kolei średnicowej w Warszawie przestrzenie wokół przystanków osobowych
Promotor: dr inż. arch. Dariusz Dziubiński

5. arch. MARTA KOWALCZYK
Tytuł: Zeskalować przeskalowane - próba redefinicji fragmentu osiedla Żegrze w Poznaniu
Promotor: dr inż arch. Roman Rutkowski

6. arch. WIKTOR KUDZIN Tytuł: Pomost Pokoleń - uzupełnienie zabudową wielofunkcyjną murów miejskich w Gdańsku
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

7. arch. KINGA ŁUKASIŃSKA
Tytuł: Pamięć krajobrazu: Rezerwat Archeologiczny, Sądowel
Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

8. arch. ANNA MARIA OTLIK
Tytuł: Multikulturowa przestrzeń jako narzędzie do osiągnięcia etnicznej harmonii. Osiedle mieszkalne w Mosulu (Mosul, Irak)
Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber

9. arch. AGATA PIEROŻYŃSKA
Tytuł: Negatyw urbanistyczny Schlesisches Museum für bildende Künste we Wrocławiu. Ośrodek rozwoju osób niewidomych
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

Z wykładem specjalnym pt.
,,ZAWÓD ARCHITEKT CZY ZAWÓD ARCHITEKTURĄ?"
wystąpi arch. ALEKSANDRA DONIEC (P33 Pracownia Projektowa, http://www.pracownia33.pl/) - laureatka I nagrody SARP O/Wrocław Dyplom Roku 2006, wieńczący studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i Technische Universitaet Dresden. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowniach HRTB AS Arkitekter MNAL (Oslo) i Major Architekci (Wrocław). Od 2007 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną P33 Pracownia Projektowa. Autorka wielu nagrodzonych prac konkursowych i realizacji, m.in. przebudowy i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy (I nagroda), domu jednorodzinnego we Wrocławiu (Piękny Wrocław, Polska Architektura XXL, BAZA), Domu Przysłupowego, osiedle Nowe Żerniki (III nagroda), Park Technologiczno-Naukowy w Opolu (wyróżnienie).

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

PLAKAT

1 lutego 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Przypominamy, że zebrania obwodowe odbędą się w dniu 03.02.2018 roku w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej (AULA) ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. W zebraniach uczestniczą wszyscy członkowie, którzy w dacie zarządzenia wyborów (12.09.2017 r ) mogli wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie .

Zostały powołane cztery obwody wyborcze wg. porządku alfabetycznego

Podział na obwody :
OBWÓD I - A – Hna - 340 osób – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz. 9,00)
OBWÓD II - Hoł - Marha - 342 osób – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz. 9,00)
OBWÓD III - Mark - Snie - 342 osoby – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz.13,00)
OBWÓD IV - Sob – Ż - 339 osób – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz.13,00)

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

1 lutego 2018

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław zaprasza na Koncert Kolęd w wykonaniu Kapeli Góralskiej Jana Karpiela Bułecki w piątek 2 lutego 2018r., godz. 19,00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

29 stycznia 2018

Bal Architektów 10.02.2018 w Muzeum Architektury we Wrocławiu

WAŻNE SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

19 stycznia 2018

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało dokument „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”.

Jednocześnie informuję, że wersja elektroniczna poradnika jest dostępna na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem:
http://mib.gov.pl/2-Standardy_dostepnosci_budynkow.htm

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

19 stycznia 2018

Informacja dotycząca praw autorskich do projektu istniejącej mroźni składowej z budynkiem administracyjno – socjalnym na terenie Centrum Logistyki Produktów Mrożonych firmy PAGO Sp. z o.o. w Bieniewie-Parceli 37, gm. Błonie, pow. Warszawki Zachodni, woj. mazowieckie.

pismo w spr. praw autorskich-Bieniewo-Parcela itp.doc

19 stycznia 2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Zalecamy szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Gminy w Rzezawie na opracowanie projektu koncepcyjnego odnowy centrum wsi Rzezawa.

W załączeniu: Informacja Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczący powyższej problematyki

18 stycznia 2018

DSOIA RP informuję , że nasz Kolega - czynny członek Izby Piotr Wiss został powołany z początkiem nowego roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego .
Gratulujemy i życzymy Koledze wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów podczas pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji .

18 stycznia 2018

Informacja dla członków Izby

Rada DSOIA RP przypomina, że zebrania obwodowe odbędą się w dniu 03.02.2018 roku w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej (AULA) ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

W zebraniach uczestniczą wszyscy członkowie, którzy w dacie zarządzenia wyborów (12.09.2017 r ) mogli wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie . Zawiadomienia zostały wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Podział na obwody
OBWÓD I - A – Hna - 340 osób – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz. 9,00)
OBWÓD II - Hoł - Marha - 342 osób – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz. 9,00)
OBWÓD III - Mark - Snie - 342 osoby – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz.13,00)
OBWÓD IV - Sob – Ż - 339 osób – ilość delegatów do wyboru 21 - rozpoczęcie (godz.13,00)

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbędzie się w dniu 24.03.2018 roku w siedzibie Izby, rozpoczęcie o godzinie 9,00 .

W załączeniu infografika opracowana przez OKR DSOIA RP


17 stycznia 2018

BAL ARCHITEKTÓW KOSTIUMOWO-MASKOWY

hasło balu:
SZOPKA NOWOROCZNA-REKONSTRUKCJA

w dniu 10 lutego 2018,

OSTATNIA SOBOTA KARNAWAŁU
część biesiadno-taneczna od g. 19.30-5 rano
w gotyckich krużgankach
Muzeum Architektury, Wrocław

wiecej informacji
plakat

15 stycznia 2018

Światowej sławy architekt, niezwykły człowiek
laureat nagrody Archmarathon 2017
Alfonso Femia
na Konferencji ARCHITEKTURA – ŚWIATŁO – PRZESTRZEŃ 2018

Warszawa, 1 lutego 2018

program konferencji

11 stycznia 2018

Międzynarodowa konferencja ARchiCare Wrocław
ERGONOMIA i DESIGN W PROJEKTOWANIU OBIEKTÓW Z FUNKCJĄ WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH 17 stycznia, Wrocław
Centrum Seniora Angel Care
ul. Dyrekcyjna 5-7
wejście: recepcja za szlabanem, po prawej stronie 1 drzwi

program konferencji

8 stycznia 2018

Materiały ze szkolenia n. t. nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. .

8 stycznia 2018

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dot.
technologii prefabrykacji konstrukcji drewnianych łączonych płytkami kolczastymi.

31 stycznia, Wrocław, godz.10:00-15:00, Novotel Wrocław City, ul. Wyścigowa 35,


wiecej informacji.

12 grudnia 2017

Opłaty obowiązujące członków Izby w 2018 roku :

- wysokość składki członkowskiej wynosi 80,00 zł miesięcznie.
- wysokość składki członkowskiej w okresie zawieszenia w 2018 roku wynosi 8,00 zł , tj. 10% składki zasadniczej.
- opłata za wpis na listę członków Izby w wynosi 400,00 zł
- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby w wynosi 1010,00 zł
- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby Architektów wynosi 400,00 zł .
i dotyczy członków, których zawieszenie w prawach członka nastąpiło na własny wniosek w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

7 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław, ogłasza

DWUETAPOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
na opracowanie koncepcji
SIEDZIBY MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

Cel i zadanie konkursu:
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji nowej siedziby Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Kryteria oceny opracowań studialnych Etapu I Konkursu:
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) akcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;
b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań w kontekście wymogów programowo-funkcjonalnych i użytkowych projektowanej siedziby Muzeum;
c) realność przyjętych rozwiązań; Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
d) ekonomika rozwiązań;
e) energooszczędność obiektu (racjonalność proponowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych).

Kryteria oceny prac konkursowych Etapu II Konkursu:
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych projektowanej siedziby Muzeum;
b) funkcjonalność przyjętych rozwiązań wnętrz obiektu siedziby Muzeum w kontekście wymogów programowo-użytkowych nowej siedziby Muzeum;
c) walory eksploatacyjne przyjętych rozwiązań;
d) realność przyjętych rozwiązań;
e) uniwersalność przestrzeni wystawowych; Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
f) ekonomika przyjętych rozwiązań, w relacji kosztów realizacji i kosztów użytkowania;
g) energooszczędność i proekologiczny charakter rozwiązań.

Harmonogram Konkursu:
1. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - do 12.12.2017 do godz. 15.00
2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału - do 20.12.2017 do godz. 15.00
3. Wysłanie zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom - 05.01.2018
4. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i
składania opracowań studialnych i prac konkursowych - do 15.01.2018 5. Termin składania opracowań studialnych Etapu I Konkursu - do 28.02.2018 do godz. 15.00
6. Wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych zakwalifikowanym kandydatom - 14.03.2018
7. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych - do 20.03.2018 r. do godz. 15.00
8. Termin składania prac konkursowych Etapu II Konkursu - do 24.04.2018 do godz. 15.00
9. Ogłoszenie wyników konkursu - 30.04.2018 r.

Sąd Konkursowy:
1) Maciej Miłobędzki - Przewodniczący (architekt O/Wr SARP)
2) Maciej Hawrylak - Sędzia referent (architekt O/Wr SARP)
3) Andrzej Poniewierka - Członek (architekt O/Wr SARP)
4) Sędzia SARP
5) Adolf Juzwenko - Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
6) Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia
7) Agnieszka Morawińska - Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
8) Janusz Czop - Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie

Nagrody:
Pula nagród wynosi nie mniej niż 150 000 zł. I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł),
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej;
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wyceny prac projektowych SARP regulowanego odrębną umową;
- możliwość zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dodatkowego projektu dotyczącego aranżacji wnętrz Muzeum;

II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 35 000 zł
III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 25 000 zł
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 45 000 zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach:
http://www.ossolineum.pl
oraz
http://wroclaw.sarp.org.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25
50-101 Wrocław
Tel. 71 343 19 28 / 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

20 listopada 2017


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza na interaktywny wykład n. t.: Znaczenie wizerunku architekta w biznesie . Wykład odbędzie się w dniu 27.11.2017 r. od godz. 11,00 w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu. W celu zapisania się na wykład proszę kliknąć link https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/541 , a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (tak jak przy pobieraniu zaświadczeń) następnie kliknąć „zapisz się”.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia.
Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RPSzkolenie 27.11.2017r.

Temat: Znaczenie wizerunku architekta w biznesie - interaktywny wykład

W trakcie przeprowadzonego wykładu uczestnicy dowiedzą się jakich narzędzi wizerunkowych i marketingowych potrzebują architekci, by zdobywać uznanie na rynku, jak dostosować się do rzeczywistości biznesowej, jak zmieniła się rola architektów i innych zawodów artystycznych we współczesnym świecie. Architekci zapoznają się z merytoryczną zawartością i technicznymi aspektami miękkich szkoleń, pt. „Jak być skutecznym i widocznym w biznesie”

11:00 - 12:15 Interaktywne wprowadzenie do znaczenia wizerunku w świecie biznesu.
• Jak zmieniła się rola architektów i innych zawodów artystycznych we współczesnym świecie.
• Jak dostosować się do rzeczywistości biznesowej.
• Jakich narzędzi wizerunkowych i marketingowych potrzebują architekci, by zdobywać uznanie na rynku.
• Praca nad wypełnieniem kwestionariuszy oceny Coaching Corporate Center - badającego predyspozycje do prowadzenia biznesu

12:15 - 12:30
Przerwa

12:30 - 13:00
Udostępnienie i analiza wyników testu. Wprowadzenie do tematyki szkoleń wizerunkowych dla architektów.
• Zapoznanie z merytoryczną zawartością i technicznymi aspektami miękkich szkoleń rozwojowych. m.in. Jak być skutecznym i widocznym w biznesie” - cykl warsztatów motywacyjno-rozwojowych- Odwaga i skuteczność - warsztaty wzmacniania pewności siebie - Marka to ja - budowanie marki zawodowej- Pracuj ze mną - jak język determinuje naszą pozycję zawodową, poznaj i wprowadź style konwersacyjne i techniki negocjacyjne, które usprawnią działania biznesowe.

Główna prowadząca: coach ACC ICF, trener biznesu Iwona Kokoszka

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław

Cel
Poznanie narzędzi wizerunkowych i marketingowych jakich potrzebują architekci, by zdobywać uznanie na rynku. Omówienie zmiany roli architekta i innych zawodów artystycznych we współczesnym świecie oraz jak dostosować się do rzeczywistości biznesowej.

16 listopada 2017

ELEKTROBUDOWA SA, spółka notowana na GPW w Warszawie, istniejąca od 1953 roku jest wiodącym wykonawcą robót elektrycznych oraz dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć. Od wielu lat zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera na rynku produkcji i usług elektroenergetycznych w Polsce.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Architekt (nr ref: A/ORP)

Miejsce pracy: Poznań
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:
- wykonywanie dokumentacji projektowej (budowlanej, wykonawczej, powykonawczej) obiektów przemysłowych, w szczególności stacji elektroenergetycznych
- koordynację międzybranżową
- przygotowywanie wniosków urzędowych
- nadzór autorski na budowie

Od kandydata oczekujemy:
- wykształcenia wyższego o kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka
- min. dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku
- uprawnień budowlanych do projektowania
- dobrej znajomości programu AutoCAD oraz MS Office
- doświadczenia w projektowaniu
- prawa jazdy kat. B
- komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
- inicjatywy w działaniu oraz zaangażowania
- dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań

Firma oferuje:
- zatrudnienie w stabilnej firmie, będącej liderem w branży elektroenergetycznej
- możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy
- szansę uczestnictwa w interesujących projektach
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: Karta Multisport, bezpłatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji:
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

24 października 2017

W związku z organizacją przez NOT Wrocław IV edycji Szkolenia dla Architektów z zakresu prawa budowlanego i przepisów prawnych dla Architektów ubiegających się o uprawnienia budowlane, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2017 r. przesyłamy pismo od Prezesa WR FSNT NOT Pana Tadeusza Nawracaja.

20 października 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z okazji 15-lecia działalności Samorządu Zawodowego Architektów przypadającego na rok 2017, Rada DSOIA RP przedłużyła termin składania prac projektowych do 30.11.2017 r, oraz serdecznie zaprasza członków Izby do wzięcia udziału w wystawie dorobku architektonicznego Dolnego Śląska z ostatnich piętnastu lat. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail Izby : dolnoslaska@izbaarchitektow.pl

Zgłoszenia zrealizowanych obiektów powinny zawierać :
- nazwę i adres obiektu
- datę realizacji (na wystawie prezentowane będą obiekty zrealizowane po 01.01.2002 r.)
- metrykę projektu z podaniem pełnego składu autorskiego
- 1 charakterystyczne zdjęcie (rozmiar do 500 KB)
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z telefonem i adresem e-mail


Po zakwalifikowaniu obiektu do wystawy będziemy się z Państwem kontaktować w celu wykonania zdjęć na cele wystawy.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

20 października 2017

Szanowni Państwo,

20 października, otwieramy 7. edycję Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA pod hasłem "Miasto w zieleni".

Zaczynamy bardzo mocnym punktem - wykładem Alberto Campo Baezy "Project design is research" (http://www.campobaeza.com/ ), który jest częścią warsztatów OSSA 2017 Wielkie Piękno. Więcej przeczytają Państwo na:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/17/category/dofa-festiwale-17-konfrontacje/alberto-campo-baeza-project-design-is-research-hiszpania

Inauguracja DoFA '17 wraz z wykładem rozpocznie się o godz. 18.00 w sali nr 7 Kina Nowe Horyzonty. Liczba miejsc ograniczona, bardzo prosimy przybyć punktualnie. Wykład odbędzie się w języku angielskim, wstęp wolny.

A w sobotę 21 października zapraszamy na dalszy ciąg festiwalowych atrakcji, w tym wykład Andy'ego Robinsona z brytyjskiego biura Futurecity, pt. "Rise of the Creative District". To spotkanie, organizowane wspólnie z pracownią EPR Architects, odbędzie się o godz. 16.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Więcej o wykładzie:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/17/category/dofa-festiwale-17-konfrontacje/mark-davy-rise-of-the-creative-district-futurecity-uk

Szczegółowy program na cały tydzień z DoFA '17 dostępny jest w biurze organizatora (Rynek-Ratusz 25, III p.), znajdą go też Państwo na stronie:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/17/page/program-dofa17

Gorąco zapraszamy w dniach 20-27 października!

Z poważaniem i pozdrowieniami,

organizatorzy DoFA '17:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl www.wroclaw.sarp.org.pl

www.dofa.pl

www.facebook.com/DolnoslaskiFestiwalArchitektury

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Prezydent Miasta Wrocławia

Patronat medialny:
ARCH
Gazeta Wyborcza
Radio Wrocław
Radio Wrocław Kultura
Radio RAM

Partnerzy główni:
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wiodący partnerzy programowi:
Dyskusyjny Klub Filmowy ,,Politechnika"
EPR Architects

Organizatorzy wydarzeń partnerskich:
OSSA 2107 Wielkie Piękno
Centrum Architektury
MIASTOmovie
Ołbiński Ogród Otwarty
Program Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK Wrocław 2016

20 października 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu i na prośbę organizatorów: Studenckich warsztatów architektonicznych – OSSA 2017 "Wielkie Piękno”, serdecznie zapraszamy na organizowane, w ramach warsztatów, wydarzenia otwarte. Więcej o całej inicjatywie znajdą Państwo na stronie internetowej www.ossa.com.pl
oraz na fanpage'u – facebook.com/ossapolska
facebook.com/ossapolska. Przypominamy, że na część wydarzeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje system rejestracji na stronach organizatora.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

13 października 2017

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 7. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury, która odbędzie się w dniach 20-27 października pod hasłem przewodnim "MIASTO W ZIELENI".

Po raz pierwszy w kilkuletniej historii DoFA prezentuje tak szerokie spektrum środków, za pomocą których na kształtowanie własnego otoczenia wpływać mogą mieszkańcy - chociażby przez samodzielnie kreowane formy zieleni na balkonach, tarasach, dachach czy w przydomowych ogródkach. Wydarzenia DoFA '17 oraz toczące się w trakcie Festiwalu dyskusje mają ukazać bogactwo tych form, wyeksponować znaczenie zieleni w strukturze miasta i wskazać sposoby na jak najlepsze wykorzystanie "zielono-niebieskiego" potencjału Wrocławia.

Mamy nadzieję, że uczestnicząc w tegorocznym DoFA zechcą Państwo przyczynić się do współtworzenia zrównoważonego, przyjaznego naturze miejskiego krajobrazu.

Gorąco zapraszamy!

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

Więcej informacji na:
www.dofa.pl
www.facebook.com/DolnoslaskiFestiwalArchitektury

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Prezydent Miasta Wrocławia

Patronat medialny:
ARCH
Gazeta Wyborcza
Radio Wrocław
Radio Wrocław Kultura
Radio RAM

Partnerzy główni:
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wiodący partnerzy programowi:
Dyskusyjny Klub Filmowy ,,Politechnika"
EPR Architects

Organizatorzy wydarzeń partnerskich:
OSSA 2107 Wielkie Piękno
Centrum Architektury
MIASTOmovie
Ołbiński Ogród Otwarty
Program Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK Wrocław 2016

dofa17_program-www.pdf

27 września 2017

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich mamy także zaszczyt zaprosić na wręczenie Nagrody Roku SARP, które będzie częścią Gali Rozdania Nagród MBA Kraków 2017.

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Zarząd Główny
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
tel. +48 22 827 87 12
fax. +48 22 827 87 13
e-mail: sarp@sarp.org.pl lub zg@sarp.org.pl
www.sarp.org.pl

MBA 2017 zaproszenie.pdf
PL_MBA 2017_Program.pdf

20 września 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że w związku z dużą ilością zgłoszeń oraz ograniczoną ilością miejsc na sali, szkolenie n.t.
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgadniania projektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów oraz standardów, Izba postanowiła, iż w/w szkolenie odbędzie się w 2 terminach.
W pierwszym terminie tj. 21.09.2017r na godz. 10.00 zapraszamy członków Izby, których nazwiska zaczynają się od liter A do Ł.
W drugim terminie, który odbędzie się w tym samym dniu tj. 21.09.2017r na godz. 14.30 zapraszamy członków Izby, których nazwiska zaczynają się od liter M do Z.
Jednocześnie informuję, że wszyscy, którzy zapisali się na szkolenie w tym osoby znajdujące się na liście rezerwowej mogą uczestniczyć w szkoleniu wybierając odpowiednią godzinę szkolenia.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

20 września 2017

ZAPROSZENIE
Qubus Hotel Legnica
59-220 Legnica, ul. Skarbowa 2
Sala konferencyjna: F+G
28 września 2017

W ramach seminarium organizator przewiduje:

* wykłady producentów:

prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań, wsparcie techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania

* wykłady ekspertów:

Najczęściej spotykane nieprawidłowości projektowe i wykonawcze podczas czynności odbiorowych – omówienie wybranych błędów popełnianych w procesie przygotowania projektu, kompletowania dokumentacji "odbiorowej", formalnych zgłoszeń odbiorów czy uzgodnień. Znaczenie PSP podczas odbioru inwestycji – informacje dla projektantów, wykonawców i inwestorów. Konsultacje
Prowadzący: st. kpt. inż. Marcin Piwowarski
Specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej, Komenda Miejska PSP w Legnicy

Zmiana sposobu użytkowania — ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Opinia konserwatorska a pozwolenie konserwatorskie — tryb postępowania w trakcie remontu, przebudowy i budowy w świetle przepisów znowelizowanego prawa obowiązującego od 1 stycznia 2017r.
Prowadzący: mgr Barbara Nowak—Obelinda
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

* losowanie programu do projektowania ArCADia — INTELLICAD

W załączeniu przesyłamy ZAPROSZENIE

20 września 2017

Szanowni Państwo,

SARP O/Wrocław oraz EPR Architects ogłaszają nabór na interdyscyplinarne warsztaty projektowe:

"Park Sensoryczny - Przedmieście Oławskie - Rewitalizacja",

które odbędą się w ramach 7. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA "Miasto w zieleni".

Miejsce: Wrocław Terminy: 20-27 października 2017
Zgłoszenia: do 11 października 2017 na adres dofa.rekrutacja@epr.co.uk
Więcej informacji oraz szczegóły naboru:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/warsztaty/park-sensoryczny-przedmiescie-olawskie-nabor-na-warsztaty

Warsztatom towarzyszyć będą wykłady uznanych międzynarodowych specjalistów kształtowania krajobrazu i filozofii placemaking (Futurecity, Gillespies).

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

13 września 2017


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza na szkolenie n. t.: Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgadniania projektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów oraz standardów. Szkolenie odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. od godz. 10,00 w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu. W celu zapisania się na szkolenie proszę kliknąć link https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/509 a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (tak jak przy pobieraniu zaświadczeń) następnie kliknąć „zapisz się”.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

13 września 2017


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,
Członkowie Okręgowych Izb Architektów RP

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w imieniu Izby Architektów RP oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, serdecznie zaprasza wszystkich chętnych architektów do udziału w wystawie 1m / ARCH, która będzie elementem wydarzenia BUDMA DLA ARCHITEKTA w czasie Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2018, w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2018 roku, w Poznaniu.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączniku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dotrzymanie formy i terminu zgłoszenia.
Zgłoszenia proszę przekazywać wyłącznie na adres: woiarp.1m.arch@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie,
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

zaproszenie_BUDMA_2018.doc
zgłoszenie_BUDMA_2018.doc

29 sierpnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że zaplanowane szkolenie na dzień 07.09.2017 roku nie odbędzie się, ponieważ w zakresie planowanych zmian w przepisach prawa budowlanego (kodeks architektoniczno - budowlany) nie doszły nowe informacje.

Zatem oczekując na wieści z naszej Komisji Legislacyjnej przesyłamy konspekt ze szkolenia dot. zmian w przepisach prawa budowlanego autorstwa arch. Gabriela Marka

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

Konspekt.zip

23 sierpnia 2017

ZAPROSZENIE
Seminarium Dolnośląskie
Haston Congress Center
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Sala konferencyjna: Rolls Royce B (parter)
31 sierpnia 2017

W ramach seminarium organizator przewiduje:
* wykłady producentów:

prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań, wsparcie techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania

* wykład eksperta:

Zmiana sposobu użytkowania — ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych. Opinia konserwatorska a pozwolenie konserwatorskie — tryb postępowania w trakcie remontu, przebudowy i budowy w świetle przepisów znowelizowanego prawa obowiązującego od 1 stycznia 2017r.

Prowadzący: mgr Barbara Nowak—Obelinda
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

dla uczestników seminarium bezpłatny parking

UWAGA! Udział bezpłatny (ilość miejsc ograniczona). Warunkiem udziału w seminarium jest zapoznanie się z programem i potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 664 787 055 lub 600 880 120 (w godzinach 8.00 - 15.30), lub e-mailem: wroclaw@e-mgb.pl

Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156
tel. +48 602 457 645 tel. +48 602 104 545
mail: biuro@emgb.pl www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl ZAPROSZENIE

21 sierpnia 2017

“ Przystanek Muzyka “ 2017

Festiwal „Przystanek Muzyka” i Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP ma zaszczyt zaprosić na spotkanie Muzykujących Architektów – “ NA PRZYSTANKU Z MARKIEM GRECHUTĄ “, które odbędzie się w Łodzi 16.09.2017.

Program Główny “ Przystanek Muzyka “ Opracowany przez zespół "Archimotto" we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Architektów RP.

W 15 rocznicę powstania samorządu zawodowego na festiwalowej scenie zagrają architekci dla architektów.
„Przystanek Muzyka”, to coroczne wydarzenie dla Architektów od Architektów. Kochani, zapraszamy serdecznie do Łodzi.

Zapraszamy również do odwiedzin na portalu
https://www.facebook.com/przystanekmuzka/#

Przypominamy iż w każdym zespole przynajmniej jeden z członków powinien być czynnym architektem…:)
Szczegóły, regulamin oraz zgłoszenia dostępne są na stronie www.przystanekmuzyka.pl

Na zgłoszenia i pytania czekamy pod adresem przystanekmuzyka@gmail.com , lub pod numerem
telefonu: 505 065 672 Konrad Karmański, 660 412 521 Michał Borowski

24 lipca 2017

Szanowni Państwo,

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest „Podwórze – pole wyobraźni”. Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście – krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący – to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:
1) projektowanie miasta w mikroskali,
2) miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej,
3) poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni,
4) poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.
Służyć temu będą trzy zasadnicze płaszczyzny konfrontacji:

Konkurs A – konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Konkurs A ma charakter otwarty, ideowy (koncepcyjny). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu nawiązującego do idei, tematu i tytułu MBA KRK 2017 – „Podwórze – pole wyobraźni”, przedstawionego dla jednej lokalizacji, wybranej przez uczestnika spośród trzech lokalizacji zaproponowanych przez Organizatorów. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie A: 4 września 2017. Komisarzem konkursu A jest architekt Marcin Włodarczyk.

Nagrody w Konkursie A:
· I nagroda – 50 000 PLN
· II nagroda – 30 000 PLN
· III nagroda – 20 000 PLN

Konkurs B – konkurs seminarium. Przedmiotem konkurencji Seminarium będą referaty/prezentacje/manifesty stanowiące wkład w teorię służącą praktyce kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska. W tegorocznym Biennale oceniane będą prace prezentujące wkład w teorię i praktykę kształtowania środowiska miejskiego na poziomie najmniejszych elementów przestrzeni – czyli na styku przestrzeni prywatnej i publicznej. Wystąpienia mogą dotyczyć historycznych, teoretycznych i modelowych aspektów kształtowania takich półprywatnych przestrzeni, jak i ich wizji, projektów i realizacji. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie B: 16 sierpnia 2017. Komisarzem konkursu B jest architekt Marta A. Urbańska.

Nagrody w Konkursie B:
· I nagroda – 10 000 PLN
· II nagroda – 6 000 PLN
· III nagroda – 4 000 PLN

Konkurs C – konkurs multimedialny. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej nawiązującej do tematu MBA, a operującej narzędziem takim, jak kamera czy aparat fotograficzny. Termin składania prac i kart zgłoszeń w konkursie C: 4 września 2017. Komisarzem konkursu C jest architekt Paweł Wieczorek.

Nagrody w Konkursie C:
· nagroda w kategorii Fotografia – 7 000 PLN
· nagroda w kategorii Fotokast – 7 000 PLN
· nagroda w kategorii Film – 7 000 PLN

Prace we wszystkich konkursach oceniać będzie międzynarodowe Jury w składzie:
· Grzegorz Stiasny, Kurator MBA KRK 2017, przewodniczący Jury, Polska
· Dorota Szlachcic, sędzia referent konkursu A, Polska
· Marlena Happach, sędzia referent Konkursu B, Polska
· Przemo Łukasik, sędzia referent Konkursu C, Polska
· Ewa P. Porębska, członek Jury, Polska
· Rainer Mahlamäki, członek Jury, Finlandia
· Viviana Muscettola, członek Jury, Włochy
· Andor Wesselényi-Garay, członek Jury, Węgry

Oczekiwany od Biennale rezultat to uaktywnianie społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni, od półprywatnych do publicznych, oddziaływujących nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach doznań estetycznych i emocjonalnych, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.

Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:
· Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny
· Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński
· Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk
· Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska
· Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek
· Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska, Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka

Rejestracja uczestników MBA KRK 2017 przez serwis Evenea możliwa pod adresem: https://mba2017.evenea.pl

Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/events/133254387236274

Więcej informacji na temat konkursów odbywających się w ramach MBA KRK 2017 znaleźć można na: http://mba2017.sarp.krakow.pl/konkursy oraz na FB: https://www.facebook.com/events/135503900332731

Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów: A: mba-competition@sarp.krakow.pl, B: mba-seminar@sarp.krakow.pl, C: mba-multi@sarp.krakow.pl

17 lipca 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych zapraszają do udziału w

Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
"WROCŁAW - MIASTO W ZIELENI 2017"
w ramach VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 28 sierpnia 2017 r.

Nagrody:
I Nagroda: Dyplom DSAFiTA i 1000 zł
II Nagroda: Dyplom DSAFiTA i 750 zł
III Nagroda: Dyplom DSAFiTA i 500 zł
Przewiduje się też nagrody i wyróżnienia patronów oraz sponsorów.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa w załącznikach oraz m.in.na stronach:
www.dofa.pl www.wroclaw.sarp.org.pl

Patroni konkursu:
Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych
Polska Federacja Fotograficznych i Audiowizualnych Stowarzyszeń Twórczych

Patron medialny:
kwartalnik OBSCURA

ZAPRASZAMY

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

17 lipca 2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie dla Architektów i Projektantów wnętrz VIGOUR 2017.
Konkurs dla Architektów i Projektantów wnętrz VIGOUR 2017:
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zaprojektować łazienkę wykorzystując produkty marki VIGOUR.
Łączna pula nagród to aż 28 000 pln.
Patronem medialnym konkursu są portale łazienka.pl i dobrzemieszkaj.pl.
Zgłoś swój projekt do 31.12.2017. w jednej z dwóch kategorii:

1. Wnętrze inwestora indywidualnego wg poniższych podkategorii:
* łazienka / pokój kąpielowy w nowym budynku o powierzchni powyżej 10 m2
* łazienka modernizowana o powierzchni do 6 m2

2. Wnętrze inwestycyjne wg poniższych podkategorii:
* łazienka w hotelu lub pensjonacie
* łazienka w inwestycji deweloperskiej
* łazienka w instytucji publicznej
* łazienka w obiekcie gastronomicznym, handlowym, usługowym
Zaprojektuj łazienkę wykorzystując nasze produkty. Zainspiruj się designem marki Vigour!

PRZEJDŹ NA STRONĘ KONKURSOWĄ http://vigour-konkurs.pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie,
Salony ELEMENTS (Wrocław, Jelenia Góra, wkrótce Opole)

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

12 lipca 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu ogłasza konkurs SARP nr 973:

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicka, Szczepińska, Plac Św. Mikołaja, Zachodnia, Rybacka, Środkowa we Wrocławiu

Regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/agxshpm7mizb1o8/AAD5sp7YVYZP_IoXvrDmn87ma?dl=0

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

11 lipca 2017

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zalecamy szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ze względu na wysoce ryzykowne dla Projektanta warunki umowy.

Kluczowe problemy to:

Obciążenie Wykonawcy pełną odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia praw autorskich przy braku jednoznacznego zdefiniowania w umowie relacji Zamawiającego z autorem kontynuowanej pracy konkursowej. Przeniesienie na Wykonawcę ryzyka wynikającego z niewystarczającego przygotowania inwestycji (min. brak pełnego rozpoznania geologicznego i archeologicznego, brak mapy do celów projektowych). Bardzo wysokie (niewspółmierne) kary przy mało realistycznych terminach i niedoprecyzowanych wymaganiach dotyczących zakresu i kryteriów przyjęcia dokumentacji.

W załączeniu: komunikat Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu, dotyczący powyższej problematyki

Z poważaniem
arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

3 lipca 2017

Szanowni Państwo,
Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,

Uprzejmie informujemy, że jak co roku, Rada Wielkopolskiej OIA RP i Zarząd Oddziału SARP w Poznaniu objęły Patronatem Honorowym kolejne wydarzenie sportowe dla Architektów odbywające się na terenie Wielkopolski.

Tym razem serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w V Mistrzostwach Polski Architektów w Maratonie MTB oraz w Rajdzie Rowerowym dla Architektów.

Impreza odbedzie się w niedzielę, dnia 16 lipca 2017 r. w Czerwonaku - Owińskach koło Poznania

Więcej szczegółów - pod linkiem do wydarzenia www.mtbarchicup.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych i mniej aktywnych sportowo Architektów do wzięcia udziału w tym niezwykle przyjemnym wydarzeniu. W ubiegłym roku i w latach minionych była to rewelacyjna impreza, a udział w turystycznym rajdzie rekreacyjnym był śiwetną okazją do towarzyskiego spotkania na łonie przyrody. Zapraszamy do WIELKOPOLSKI!!!

Pozdrawiam,
arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

29 czerwca 2017

Informujemy, że istnieje groźba naruszenia praw autorskich budynku hali w Międzyrzeczu.
Ze szczegółami sprawy można zapoznać się w biurze DSOIA RP

29 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

przesyłam poniżej link do Konkursu na Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy, przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania na Centrum Rewitalizacji we Włocławku przy ul. 3 Maja 18 w ramach projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”.

http://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
http://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/opracowanie-koncepcji-programowo-przestrzennej-rozbudowy-przebudowy-budynku-i-zmiany-sposobu-uzytkowania-na-centrum-rewitalizacji-we-wloclawku-przy-ul-3-maja-18-w-ramach-projektu-pn/

Pozdrawiam,
arch. Małgorzata Schmidt
Prezes Oddziału SARP Bydgoszcz

23 czerwca 2017

Zaproszenie na piknik ,,Przystanek Muzyka” w dniu 24.06.2017 r.

23 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

SARP Wrocław ma przyjemność ogłosić kolejną, VII edycję konkursu pn. "SUPERWIZJA", adresowanego do młodych architektów (do 35 r. ż.).

Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br., w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '17 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO W ZIELENI".

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w katalogu DoFA '17 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo pod adresem:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/superwizja-17-konkurs-dla-mlodych-architektow

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu

23 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, Fundacja Art Transparent oraz Fundacja Jednostka Architektury serdecznie zapraszają na cykl pokazów filmowych i debat, które odbędą się 26 i 27 czerwca, w ramach 15. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, w nieczynnym od lat modernistycznym budynku Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkania będą okazją do przypomnienia twórczości Krystyny i Mariana Barskich; dyskusji na temat konkursów architektonicznych i artystycznych, a także na temat współczesnego życia dzieł powojennego modernizmu i aktualności architektonicznych założeń tamtych lat.

26.06.2017 / PONIEDZIAŁEK
17.15
wykład: "Dzielnica czterech wyzwań - projekty i realizacje budynków uczelnianych Krystyny i Mariana Barskich" / prowadzenie: arch. Ewa Barska (wiceprezes SARP O. Wrocław) / duża sala audytoryjna

18.00
film: "The Competition" / reżyseria: Angel Borrego Cubero / Hiszpania, 2013 / duża sala audytoryjna

19.45
debata: "Konkurs - rozwiązanie idealne?" / prowadzenie: arch. Beata Stobiecka (członek Zarządu SARP O. Wrocław), uczestnicy: Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki), arch. Jacek Lenart (SARP O. Szczecin, Wiceprezes ds. legislacji Zarządu Głównego SARP), dr arch. Maciej Hawrylak (Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O. Wrocław, członek ZG SARP), arch. Piotr Fokczyński (Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta we Wrocławiu, SARP O. Wrocław, vice przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP), arch. Michał Gdak (Instytut Dizajnu w Kielcach) / duża sala audytoryjna

27.06.2017 / WTOREK
18.00
film: "The Pruitt-Igoe" / reżyseria: Chad Freidrichs / USA, 2011 / 1,19 h / duża sala audytoryjna

19.45
debata: "Czy naprawdę jest chemia?" / prowadzenie: Michał Duda, uczestnicy: Agata Chmielowska (MKZ), dr hab. Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski), dr Agata Gabiś (Uniwersytet Wrocławski), arch. Marta Mnich (fundacja Jednostka Architektury, pracownia Vroa), dr arch. Łukasz Wojciechowski (fundacja Jednostka Architektury, pracownia Vroa) / duża sala audytoryjna

organizator: Fundacja Art Transparent
współpraca: SARP O. Wrocław; MIASTOmovie; Jednostka Architektury

SURVIVAL 15. Przegląd Sztuki
23-27.06.2017
Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

Pełny program Przeglądu: http://www.survival.art.pl/pl/przeglad/?slick0=1

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu

14 czerwca 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przesyłam zaproszenie Gazety Wyborczej wraz z programem II Ogólnopolskiej Konferencji Mieszkaniowej nt. „Przyszłość budownictwa mieszkaniowego w Polsce”.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

zaproszenie.jpg
Konferencja-Mieszkaniowa-Program.pdf

14 czerwca 2017

Zgłoś się do Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2017
organizowanych przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza


- piszesz o relacjach kultury i architektury?
- masz pomysł na rozwiązanie konkretnych problemów przestrzeni publicznej?

Zgłoś się do programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza:
Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2017

TEORIA to konkurs na najlepszy tekst o tematyce relacji architektury i kultury, który zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury.
Zwycięską pracę wyłoni jury w składzie: Ewa P. Porębska, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Filip Springer, Bogna Świątkowska, Marta Urbańska.

Autor najlepszego eseju otrzymuje również nagrodę w wysokości 3.500 zł.

PRAKTYKA to trwające sześć miesięcy stypendium, w ramach którego wybrany w dwustopniowej rywalizacji projektant otrzyma wsparcie finansowe i merytoryczne by rozwinąć swój pomysł do postaci spójnej koncepcji architektonicznej.

Najlepszy pomysł na projekt wskaże jury w składzie: Mieczysław Godzisz, Ewa Kuryłowicz, Przemo Łukasik, Dorota Szlachcic, Agnieszka Szulkt, Jakub Wacławek, Aleksandra Wasilkowska.

Autor zwycięskiej koncepcji otrzyma ponadto półroczne stypendium o łącznej wartości 18.000 zł.

Regulamin oraz prosty formularz zgłoszeniowy
Konkurs TEORIA: http://www.fundacja-sk.pl/programy/teoria/ http://www.fundacja-sk.pl/programy/teoria/
Stypendium PRAKTYKA: http://www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2017 r.
Nazwiska laureatów poznamy 11 października 2017 r.


Zgłoszenia do programów Fundacji są anonimowe, nazwiska osób zgłoszonych i laureatów ogłaszane są przy rozstrzygnięciu.

8 czerwca 2017

W pewien wiosenny poranek 8 lat temu, powstał zalążek pomysłu związanego z modelowym osiedlem, a dwa lata później - 20 grudnia 2011 roku rozpoczęły się warsztaty projektowe. Nikt jeszcze nie wiedział, że będzie nazywało się Nowe Żerniki. Dziś pierwsi mieszkańcy opalają się na trawie, która rośnie wokół ich nowych domów. Bez mała 700 mieszkań tworzy już zarys osiedla, a kolejne 800 powoli wychodzi z ziemi. Są gotowe drogi, chodniki, infrastruktura techniczna, rosną drzewa i trawa. Trzy zawiązane kooperatywy mieszkaniowe widzą już kształt swoich przyszłych domów, lokalny bazarek ma już prąd i wodę, kończy się budowa żłobka, a za chwilę zaczyna domu seniora z przedszkolem i ośrodka kultury. Spacerując można poczuć nowe miasto i zacząć weryfikować wszystkie założenia z rzeczywistością.

W ramach programu architektonicznego ESK Wrocław 2016 ukazała się książka Danieli Szymczak opisująca niecodzienną historię powstawania i budowy Nowych Żernik. Jej oficjalne ukazanie się jest idealną okazją do spotkania i porozmawiania o wszystkim co się zdarzyło i co się jeszcze wydarzy. Będzie można pospacerować po osiedlu, posłuchać architektów, pospierać się o pryncypia, porozmawiać z deweloperami i pooglądać mieszkania pokazowe. Mamy nadzieję, że przede wszystkim będzie można poczuć się w dobrym mieście.

Zapraszamy na spotkanie i spacer po osiedlu: sobota, 10.06 od godz. 10:00 do 14:00 /zbiórka pod bunkrem Konwiarza - przyszły Dom Kultury, od strony ul. Poelziga/

Zbigniew Maćków

8 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić na wykład mistrzowski z cyklu Duże A:

Prof. Fernando Menis
Reason and Emotion in Architecture
13 czerwca 2017

godz. 18:00

Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

O naszym gościu:
Fernando Menis ( http://menis.es )- Założyciel i główny architekt w pracowni projektowej ,,Fernando Menis"; profesor na European University of Canarias; profesor na Uniwersytecie Hong Kong (UHK); profesor European University of Madrit; przewodniczący Laboratorium dla Innowacji w Architekturze, Designie i Zaawansowanej Turystyce na Teneryfie; członek jury, przewodniczący warsztatów, profesor wykładów specjalnych na Uniwersytecie Harvard, Columbia NY, ESA Paris, TU Berlin Universities, Akbield Wien Academy oraz na kongresach architektonicznych w Szwajcarii, Austalii, Indiach, Singapurze, Taiwanie, Chinach, Południowej Afryce, Chorwacji, Włoszech, Polsce, Kolumbii, Meksyku i wielu innych.

Więcej na: http://www.wroclaw.sarp.org.pl

26 maja 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza na szkolenie n. t. Obszar oddziaływania. Pierwotnie ustalony termin na dzień 01.06.2017r., został przesunięty na 08.06.2017 r. godz. 14,30.
Szkolenie poprowadzi arch. Piotr Fokczyński.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo w szkoleniu należy potwierdzić drogą e-mail dolnoslaska@izbaarchitektow.pl lub telefonicznie 71/344 33 69 w godz. od 12,00 do16,00.

Z poważaniem
arch. Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

26 maja 2017

Konkurs Innowacje w Architekturze
Konkurs na najbardziej Innowacyjny Projekt lub Realizację 2017 oraz Innowacyjną Pracownię skierowany jest do architektów i biur projektowych, które w swojej codziennej pracy stosują odważne i nowatorskie rozwiązania. Poszukujemy oryginalnych rozwiązań i śmiałych wizji, które zmieniają oblicze polskiej architektury.

http://architektura.muratorplus.pl/innowacje-w-architekturze/

26 maja 2017

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych „Wrocławskich standardów kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym”.

Będąc autorami opracowania, mamy nadzieję otrzymać od Państwa wiele sugestii i opinii, które sprawią, że Standardy staną się projektem godnym aspiracji mieszkańców Wrocławia. W załączeniu przesyłamy zaproszenie wraz z dalszymi informacjami, licząc na Państwa zainteresowanie współtworzeniem miasta przyjaznego pieszym.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Cebrat
koordynator projektu
Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym

Standardy Piesi_Zaproszenie.pdf

26 maja 2017

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem spotkania Muzykujących Architektów ,,Piknik na przystanku z Markiem Grechutą” w Łodzi w dniu 24.06.2017 r. w załączniku przesyłamy uzupełniające informacje odnośnie tego wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy ,,Przystanku Muzyka”
oraz
arch. Jacek Janiec
Przewodniczący Rady LOOIA

załącznik - informacje uzupełniające

23 maja 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Wrocławia i wszystkich zainteresowanych na

KONSULTACJE SPOŁECZNE
"Od arterii do promenady. Zagospodarowanie pl. św. Mikołaja i okolic".

termin:
27 MAJA 2017 (sobota), g. 13.00

miejsce:
Klub Osiedla Szczepin, ul. Zachodnia 1 (na przeciwko Gimnazjum nr 28)

cel:
rozpoznanie potrzeb mieszkańców i włączenie ich we współtworzenie miejsca zamieszkania

w programie m.in.:
- "Plac św. Mikołaja wczoraj i dziś", rys historyczny (dr inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz, Wydział Architektury PWr)
- prezentacje warsztatowych koncepcji studenckich
- ankieta, dyskusja z udziałem ekspertów (przedstawiciele Urzędu Miejskiego, architekci, urbaniści, historycy sztuki, architekci krajobrazu i in.)

Konsultacje są częścią długofalowego projektu AKU.TURA MIASTA '17 - "Miasto w zieleni".

Partnerzy projektu:
Rada Osiedla Szczepin
Gimnazjum nr 28 im. Kawalerów Orderu Orła Białego we Wrocławiu Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

PLAKAT

18 maja 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Ze względu na Zjazd Sprawozdawczy IARP, DSOIA RP informuje, że zaplanowane szkolenie na dzień 01.06.2017 r temat obszar oddziaływania zostaje przesunięte na inny termin o czym Państwa poinformujemy.

18 maja 2017

Informacja o publikacji wyników badań próbek wyrobów budowlanych na stronie GUNB

18 maja 2017

AKUPUNKTURA MIASTA 2017

Stowarzyszenie Architektów Polskich we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia ogłasza nabór na warsztaty studenckie w ramach kolejnej edycji projektu Akupunktura Miasta:

OD ARTERII DO PROMENADY Zagospodarowanie pl. Św. Mikołaja i okolic

Termin: 22-24 maja 2017

Miejsce: Wrocław, ul. Zachodnia

Zgłoszenia na podstawie portfolio: do 17 maja

Tutorzy: arch_it (Piotr Zybura oraz Paweł Floryn i Marta Bazan) / Magdalena Baborska-Narożny (WA PWr) i Bartosz Narożny (BN Studio) / Szymon Brzezowski / Dariusz Sirojć (BASIS)]

Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają materiały i posiłki.

Projekty opracowane na warsztatach będą prezentowane publicznie na konsultacjach społecznych w dniu 27 maja 2017.

Szczegóły naboru w załączniku i na stronie: www.wroclaw.sarp.org.pl

Organizatorzy: SARP O/Wrocław i Urząd Miejski Wrocławia Partner projektu: Rada Osiedla Szczepin

13 maja 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza architektów w sobotę 27.05.2017 r. na spływ kajakowy oraz dwie wycieczki rowerowe (do wyboru) w Dolinie Baryczy.

Impreza integracyjna dla członków DSOIA RP jest bezpłatna. Spływ kajakowy max 50 osób; wycieczki rowerowe: dwie grupy po max. 20 osób: rekreacyjna do. 20 km i "ambitna" grubo powyżej 20 km :) ).

Jak poprzednio, spotykamy się o godzinie 9.00 na kempingu w Rudzie Żmigrodzkiej 16a, 55-140 Żmigród.

http://www.region.barycz.pl/index_rudazmigrodzka.php

Dojazd własnym samochodem, motorem, rowerem, samolotem, balonem... wg własnego uznania.

Proszę spakować dobry humor i pamiętając o zmiennej pogodzie podczas ostatniego spływu, odpowiednie ubranie również to do ewentualnego przebrania. Dla tych co nie byli ostatnio przypominam, że na kempingu w miejscu zbiórki, które jest również miejscem mety, miejscem biesiadnym i parkingiem na Wasze pojazdy, jest zaplecze z toaletami i natryskiem wg. potrzeb. Jedzenie przyrządzane przez mieszkanki wsi, czyli zdrowe i smaczne.

Spływ kajakowy:
Trasa spływu jest inna niż poprzednio, tak aby poznać nieznane jeszcze widoki i przeżyć nowe przygody. Przejeżdżamy autobusem do Sułowa, gdzie ok. godziny 10.00 rozpocznie się spływ kajakowy. Mamy do dyspozycji 25 kajaków wraz z wyposażeniem. Popłynie z nami trzech ratowników. Spływ kończy się w Rudzie Żmigrodzkiej, więc po opuszczeniu kajaków spacerkiem przechodzimy na kemping czyli na miejsce biesiadne. Czekać na nas będzie ciepła strawa czyli zupka z wkładką, grillowana biała kaszanka i kiełbaski oraz herbatka, kawa, i coś słodkiego - wypieki mieszkanek wsi.

Wycieczki rowerowe:
Startujemy i kończymy wycieczką rekreacyjną i ambitną na kempingu w Rudzie Żmigrodzkiej. Jest możliwość wypożyczenia 20 rowerów. Zalecamy jednak przeprosić się po zimie z własnym rowerkiem, przygotować go i przywieźć ze sobą. Kaski są bezwzględnie wymagane. Zachęcamy do ujawnienia się osób, które znają te tereny. Poprosimy o pomoc. Każdy przewodnik po przepięknych trasach rowerowych w Dolinie Baryczy jest cenny i na pewno się przyda. Tak jak w przypadku spływu, czekać na nas będzie ciepła i słodka strawa

Prosimy zatem o zgłoszenia do 18.05.2017r. chęci udziału w odpowiedniej grupie: spływ kajakowy, wycieczka rowerowa rekreacyjna lub wycieczka rowerowa "ambitna": na adres e-mailowy Izby:wuwa2@wuwa2.pl

Przy wyborze wycieczki rowerowej, proszę podać czy skorzystacie z własnego roweru czy potrzeba wypożyczyć rower na tę okoliczność.

Oczywiście przypominam, że decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, umożliwimy odpłatnie udział osobom towarzyszącym. W tej chwili podliczamy koszty i przekażemy je po 18.05.2017r.. Dzieci będą miały pierwszeństwo i będą również w przypadku wolnych miejsc skorzystać z imprezy bezpłatnie.

W razie pytań i wątpliwości, proszę kontaktować się z przedstawicielem Izby Panią Agnieszką Osowicz tel. 696 435 814 i Małgorzatą Chrabąszcz tel. 602 776 649 .

Pozdrawiam serdecznie i już nie mogę się doczekać wspólnej zabawy w Dolinie Baryczy.
arch. Małgorzata Chrabąszcz

Członek Rady – organizator integracyjnej soboty 27 maja 2017

10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie urbanistyczno-architektonicznym, studialnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu został przedłużony do 10 maja do godziny 16.00.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo pod adresem:

www.dropbox.com/sh/wdqel72pfkzrep1/AADukY6kADw5FRhIyOtlZla1a?dl=0

Z poważaniem

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

5 maja 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zamieszczamy na naszej stronie internetowej stanowisko Małopolskiej OIA RP i Zarządu Krakowskiego Oddziału SARP w spr. konkursu organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Konkurs dotyczy opracowania koncepcji architektonicznej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą zewnętrzną, w rejonie ul. Buszka i ul. Rostafińskiego.

5 maja 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza na szkolenie n. t.: Ochrona praw autorskich w pracy architekta. Pierwotnie ustalony termin na dzień 04.05.2017 r. został przesunięty na 12.05.2017 r. godz. 12,00. Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Małgorzata Sosnowska. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu. W celu zapisania się na szkolenie proszę kliknąć link https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/464 a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (tak jak przy pobieraniu zaświadczeń) następnie kliknąć „zapisz się”.

Program szkolenia

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

5 maja 2017

“Przystanek Muzyka 2017”

"Architekci po godzinach"

Festiwal „Przystanek Muzyka” i Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP mają zaszczyt zaprosić na spotkanie Muzykujących Architektów – “ PRZESŁUCHANIE “, które odbędzie się w Łodzi w dniu 24.06.2017 r.

Program Główny “Przystanek Muzyka“ opracowany przez zespół Archimotto we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Architektów RP.

Przegląd zespołów "muzykujących architektów" – minimum po jednym zespole z każdego okręgu IARP – łącznie 16 zespołów. Kochani zgłaszajcie się do nas, piszcie, dzwońcie. Damy do wiwatu jak w zeszłym roku !!! Przegląd planowany jest na koniec czerwca jako osobna impreza. Przegląd zespołów planowany jest przy udziale jury konkursowego, którego skład pozostaje jeszcze niespodzianką i ma na celu wyłonienie 3 zespołów, które zagrają na koncercie finałowym. W jury konkursowym zasiądą autorytety w dziedzinie muzyki.

We wrześniu odbędzie się koncert finałowy wybranych zespołów, zwieńczony występem gwiazdy muzyki rozrywkowej na zakończenie festiwalu.

Przegląd zespołów jest planowany jako etap zamknięty w sali koncertowej TOYA, lub ART_in. Pograjmy razem przed festiwalem „Przystanek Muzyka”, który odbędzie się we wrześniu 2017 r., i ma szansę stać się corocznym wydarzeniem. Przypominamy, iż w każdym zespole przynajmniej jeden z członków powinien być czynnym architektem…:). Szczegóły, regulamin oraz zgłoszenia dostępne są na stronie www.przystanekmuzyka.pl

Na zgłoszenia oczekujemy do środy 31 maj 2017 r.
Na pytania czekamy pod adresem przystanekmuzyka@gmail.com lub pod numerem telefonu: 660 412 521 Michał Borowski, 505 065 672 Konrad Karmański.

28 kwietnia 2017

Szanowni Państwo:

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na niezwykłe wydarzenie muzyczne: koncert Elizabeth Pitcairn, znanej amerykańskiej skrzypaczki, podczas którego usłyszymy niezwykłe brzmienie pochodzących z 1720 roku legendarnych skrzypiec „Stradivariusa” nazywanych Purpurowym Mendelssohnem.

Wrocław jest jedynym polskim miastem, które 13 i 14 maja odwiedzi Elizabeth Pitcairn na zakończenie europejskiego tournée, podczas którego koncertuje z pianistką - profesor Louise Thomson z Chapman University w Południowej Kalifornii.

14 maja odbędzie się elitarny koncert obu artystek, na który zapraszamy Państwa do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W repertuarze na skrzypce i fortepian znajdą się sonaty Mozarta, Mendelssohna i Franka, oraz utwory Sarasate’a

Wpływy z koncertu przeznaczone zostaną w całości na kształcenie młodych talentów muzycznych z Wrocławia i okolic w prestiżowej szkole muzycznej, Luzerne Music Center w Stanach Zjednoczonych.

Pamiątkowe bilety - cegiełki w cenie 500 złotych, podpisane osobiście przez artystki, będą do odebrania bezpośrednio przed koncertem w Narodowym Forum Muzyki.

W związku z niezwykle krótkim czasem do wydarzenia i ograniczoną liczbą miejsc, rezerwacji biletów można dokonywać wyłącznie elektronicznie na adres purpurowy@wenderedu.pl Decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty za cegiełki będą zbierane bezpośrednio przed koncertem w Narodowym Forum Muzyki. W rezerwacji bardzo prosimy podać liczbę rezerwowanych biletów, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy, celem osobistego potwierdzenia rezerwacji.

Od Państwa hojności będzie zależała liczba uczniów, którym umożliwimy kształcenie z najlepszymi muzykami świata. Koszt wyjazdu jednego ucznia to około 7000 dolarów.

W imieniu Organizatorów Koncertu
Aleksandra Wysłouch

28 kwietnia 2017

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP zaprasza do wzięcia udziału w podsumowującym program BRIMEE seminarium,
„Circular Economy in the building construction sector. NCC as a generator of an eco- economy in building industry”.
Seminarium odbędzie się w siedzibie SARP w dniu 17 maja br., w godz. 9:00-15:00.

Wszystkie prezentację odbędą się w języku angielskim.

Szczegółowy program seminarium będzie dostępny na stronie www.sarp.org.pl oraz zostanie do Państwa przesłany.
Udział w seminarium jest bezpłatny, natomiast rejestracja konieczna. Ilość miejsc ograniczona.
Link poniżej:

https://www.eventbrite.co.uk/e/circular-economy-in-the-building-construction-sector-ncc-as-a-generator-of-an-eco-economy-in-tickets-33390326365

Stowarzyszenie Architektów Polskich jest Partnerem w Projekcie BRIMEE www.brimee.eu , realizowanym z funduszy europejskich, w ramach 7 Programu Ramowego.
Program BRIMEE to próba opracowania sposobu zagospodarowania odpadów celulozowych dla produkcji nowego materiału budowlanego – izolacji termicznej i akustycznej.
Rolą SARP w realizacji Programu BRIMEE jest budowanie systemu promocji tego produktu jako elementu szeroko rozumianego dyskursu na temat poszanowania energii i budownictwa zrównoważonego.

Z wyrazami szacunku/Best regards
Agnieszka Mietlicka
Dział Zagraniczny /Foreign Department
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP / Association of Polish Architects

21 kwietnia 2017

Protokół z obrad Zjazdu Sprawozdawczego DSOIA 24 marca 2017 w siedzibie DSOIA we Wrocławiu

21 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zapraszają na wykład

STORIES OF HOUSES,

który wygłosi

dr arch. JAVIER SÁNCHEZ MERINA
(Universidad de Alicante, Hiszpania)

25 kwietnia 2017, wtorek, g. 17.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Dr. Javier Sánchez Merina teaches Architecture Design Studio at Alicante University. His Unit researches on the origins and negotiations inherit in contemporary architecture and the collective it belongs. These immaterial relationships explain the final results of projects, although they usually are not mentioned in the architectural discourse. From this standpoint, he has developed projects that focus on the clients' specific requirements, in particular those with neurological disorders, creating a Therapeutic Architecture for Alzheimer and Autism.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

PLAKAT

14 kwietnia 2017

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji turnieju tenisowego WOFA Wroclaw Open for Architects, który odbędzie się w dniach 12-13 maja 2017 na kortach Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Na turniej można zapisać się wypełniając formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie organizatora:

http://www.olimpijskiclub.pl/aktualnosci/wofa-iv-wroclaw-open-for-architects/

PLAKAT

14 kwietnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza na szkolenie n.t.: Zielona konieczność LEED I BREEAM - praktyczne wskazówki czy architekt może być asesorem?. Szkolenie odbędzie się w dniu 27.04.2017 r. od godz. 11,45 w Business Garden przy ul. Legnickiej 48 F, 2 piętro we Wrocławiu.

W celu zapisania się na szkolenie proszę kliknąć link https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/455 a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (tak jak przy pobieraniu zaświadczeń) następnie kliknąć „zapisz się”.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

Program szkolenia.doc

14 kwietnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z okazji 15-lecia działalności Samorządu Zawodowego Architektów przypadającego na rok 2017, Rada DSOIA RP uprzejmie informuje o planowanej wystawie dorobku architektonicznego projektantów z Dolnego Śląska z ostatnich piętnastu lat.

Naszym zamiarem jest przekonanie i utrwalenie w świadomości społecznej wiodącej roli Architekta w kształtowaniu otaczającej nas przestrzeni, a także porównanie stanu aktywności zawodowej architektów w kontekście regionalnym.

Serdecznie zapraszamy członków Izby do wzięcia udziału w wystawie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail Izby e-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl do dnia 31.05.2017 r.

Zgłoszenia zrealizowanych obiektów powinny zawierać :
- nazwę i adres obiektu
- datę realizacji (na wystawie prezentowane będą obiekty zrealizowane po 01.01.2002 r.)
- metrykę projektu z podaniem pełnego składu autorskiego
- 1 charakterystyczne zdjęcie (rozmiar do 500 MB)
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z telefonem i adresem e-mail

Po zakwalifikowaniu obiektu do wystawy będziemy się z Państwem kontaktować w celu wykonania zdjęć na cele wystawy.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

14 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław zaprasza na spotkanie z cyklu MOBILSARP, prezentujące dwa projekty, o których opowiedzą ich autorzy:

Szaloną Galerię (Jakub de Barbaro / Warszawa)

oraz

MoKaPP, czyli Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej (Fundacja Transformator i Mikołaj Smoleński / Wrocław)

20 kwietnia 2017
g. 18.00 Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

Spotkanie poprowadzi arch. Beata Stobiecka

Więcej w załączniku oraz na:
www.wroclaw.sarp.org.pl

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu Rynek-Ratusz 25, III p. 50-101 Wrocław tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28 wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

Załaczniki:
20.04.2017_nota.pdf
Mobilsarp-plakat-www.png

12 kwietnia 2017

W dniu 2 maja 2017 r. (wtorek) biuro Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów będzie nieczynne.

10 kwietnia 2017

Konspekt ze szkolenia z dnia 07.04.2017 r dot. zmian w prawie budowlanym

W załączeniu:
ograniczone uprawnienia organu.ppt
usprawnienie procesu inwestycyjnego.ppt

10 kwietnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że drugi termin szkolenia nt . zmian w przepisach Prawa Budowlanego zmienionego od stycznia 2017 roku, dla członków Izby, których nazwiska zaczynają się od liter M do Z, odbędzie w dniu 12.04.2017 o godz. 12,00 w siedzibie Izby .

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

6 kwietnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że w związku z dużą ilością zgłoszeń oraz ograniczoną ilością miejsc na szkolenie n.t. zmian w przepisach Prawa Budowlanego zmienionego od stycznia 2017 roku, Rada postanowiła, iż w/w szkolenie odbędzie się w 2 terminach. W pierwszym terminie tj. 07.04.2017 na godz. 12.00 zapraszamy członków Izby, których nazwiska zaczynają się od liter A do Ł . W drugim terminie, który odbędzie się w przyszłym tygodniu zapraszamy członków Izby, których nazwiska zaczynają się od liter M do Z . O dacie i godzinie szkolenia powiadomimy e-mailem do dnia 10.04.2017r

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

5 kwietnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,

Urząd Miasta Leszna we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu ogłaszają KONKURS SARP nr 971 na:

opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno - przestrzennych między nimi.

Ogłoszenie konkursu - 30 marca 2017 r.
Składanie wniosków - do 11 maja 2017 r.
Ogłoszenie listy uczestników konkursu - 26 maja 2017 r.
Składanie prac konkursowych - 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o ogłoszeniu konkursu znajduje się w załączniku.

Wszystkie materiały konkursowe można pobrać ze strony internetowej konkursu:

http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-place-leszno

Pozdrawiam serdecznie
arch. Aleksandra Kornecka
Sekretarz Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

5 kwietnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W związku z uchwałą nr 9/Z/2016 Zjazdu Sprawozdawczego DSOIA RP, Rada prosi o zgłaszanie się członków Izby chętnych do pracy w komisji ds. poprawy warunków wykonywania zawodu architekta .
Po zebraniu zgłoszeń zostanie zorganizowane spotkanie, na którym zostanie ustalony profil i harmonogram działania komisji.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

5 kwietnia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Przypominamy o najbliższym terminie szkolenia . Pierwotnie ustalony termin 06.04.2017 został przesunięty na 07.04.2017 na godz. 12.00. Omawiane będą zmiany w przepisach Prawa Budowlanego zmienionego od stycznia 2017 roku. Szkolenie poprowadzi mgr inż. arch. Gabriel Marek.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo w szkoleniu należy potwierdzić drogą e-mail dolnoslaska@izbaarchitektow.pl lub telefonicznie 71/344 33 69 w godz. od 12,00 do16,00.

30 marca 2017

Szanowni Państwo,

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2017/2018.

Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

OC pracowni o połowę tańsze
Każdy architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł zawrzeć dodatkową polisę OC pracowni z 50% rabatem, ale tylko do sumy 250 tys zł. Dodatkowo otrzyma także 15% zniżki na OC obowiązkowe. Z oferty rabatowej można skorzystać wyłącznie przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej.

Jak złożyć wniosek
Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać pięć prostych kroków:

1. Zaloguj się na swoje konto w systemie IARP – login to zawsze numer przynależności do Izby.
2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2017/2018”.
3. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i jeśli chcesz wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk. Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni Architektonicznej.
4. Jeśli wniosek został złożony poprawnie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. W e-mailu będzie także podany numer konta, na który w ciągu 10 dni należy przelać płatność. W tule należy podać numer przynależności do Izby.
5. Po zaksięgowaniu składki lub raty, w systemie dostępna będzie polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC.

Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia – 50 tys. euro, będą mogli opłacić składkę wynoszącą 156 zł wyłącznie jednorazowo.
Tu znajdą Państwo szczegółową instrukcję złożenia wniosku. W razie pytań zawsze można skontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem telefonu 22 646 42 42.

Zaloguj się do systemu IARP >>


27 marca 2017

Konkurs o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji

List Podsekrzetarza Stanu do Krajowej Izby Architektów

Wiecej informacji

27 marca 2017

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Wnętrze & Dizajn" organizowanego we współpracy z wrocławskim Okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'17 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO W ZIELENI".

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia do godz. 15.00.

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA '17 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-17-konkurs-wnetrze-dizajn

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu

Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl
www.dofa.pl

20 marca 2017

W oparciu o rekomendowane przez członków DSOIA tematy przedstawiamy harmonogram szkoleń na rok 2017. Szkolenia będą się odbywały tak jak dotychczas w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Precyzyjna informacja będzie podawana z miesięcznym wyprzedzeniem.

PLAN SZKOLEŃ 2017
  TEMATmiesiąc data (orientacyjna)
1 Zmiany w przepisach *kwiecień 06.04
2 Prawo autorskie ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru autorskiego maj 04.05
3 Obszar oddziaływania czerwiec 01.06
4 Zmiany w przepisach * lipiec 07.09
5 Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta październik 05.10
6 Zawartość projektu budowlanegolistopad 02.11
7 Zgłoszenie czy pozwolenie?  

* zmiany w przepisach w zależności od potrzeb omawiane będą raz na kwartał.

20 marca 2017

Szanowni Państwo,

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu pn. "Przyjazna Przestrzeń Publiczna" organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA'17 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO W ZIELENI".

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia do godz. 15.00.

Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA '17 oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie organizatora:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-17-konkurs-przyjazna-przestrzen-publiczna

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl
www.dofa.pl

20 marca 2017

ZAPRASZAMY NA OBIAD!

Serdecznie zapraszamy Architektów do uczestnictwa w wydarzeniu, które od będzie się 24 marca br. w ramach Targów Budownictwa i Kamieniarstwo TARBUD 2017.

Wydarzenie poprzedza wykłady organizowane przez Dolnośląska Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa.: których pierwszy poprowadzi mgr Inż. arch. Zbigniew Maćków. Następnie odbędzie się obiad. w trakcie którego przez blisko godzinę. w mniej formalnej konwencji. architekci spotkają się z przedstawicielami branż budowlanej i kamieniarskiej. Taka forma spotkania jest doskonałą okazją do nawiązania zarówno kontaktów biznesowych na płaszczyźnie projektant wykonawca, jak i dyskusji i porad w zakresie realizacji wspólnych projektów. w trzeciej zaś części zaplanowano cykl ciekawych wykładów dotyczących zastosowania kamienia naturalnego w budownictwie.

Sponsorem wydarzenie jest firma Piaskowiec & Wapień Łukasz Chmiel.

Prosimy o zgłoszenie do poniedziałku 20 marca pod nr telefonu 785 999 049.

Alicja Denik
Komisarz Targów TARBUD
Specjalista ds. Organizacji Imprez
Tel.: 71/347 50 44
Fax: 71/347 72 47
kom. 511 146 622
e-mail: adenik@halastulecia.pl
e-mail: tarbud@halastulecia.pl
www.tarbud.wroclaw.pl

20 marca 2017

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – WIOSNA 2017”, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez nasze Stowarzyszenie.

W programie wiosennego Seminarium został przewidziany szereg aktualnych oraz ważnych tematów dla praktyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. W kilku wystąpieniach omawiane będą różnorodne zagadnienia związane z ochroną, bądź szczególnym traktowaniem określonych obszarów lub obiektów, w tym z zakresu: ochrony gruntów rolnych, ochrony wód, ochrony złóż kopalin, a także elementów i zadań uznanych za cele publiczne. Innym ważnym wątkiem w zaplanowanych wystąpieniach będą konfrontacje projektów z efektami ich realizacji, w tym zapisów planów miejscowych i decyzji lokalizacyjnych z jakością wznoszonej, bądź modernizowanej pod ich reżimem architektury, czy zamierzeń przyświecających uchwale krajobrazowej z pierwszymi doświadczeniami z jej realizacji. Przedstawione zostaną również informacje o wynikach konfrontacji projektów dokumentów planistycznych z rozstrzygnięciami nadzorczymi, a także rozstrzygnięcia nadzorcze z dotyczącymi ich wyrokami sądów administracyjnych, jak również inne zagadnienia, ważkie dla praktyki planistycznej.

Mamy nadzieję, że szczególnym gościem seminarium będzie Pan Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dzięki któremu będziemy mogli „z pierwszej ręki” uzyskać informacje o aktualnych pracach i zamierzeniach legislacyjnych, w tym dotyczących Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, czy wzmocnienia pozycji urbanisty w kształtowaniu polskiej przestrzeni.

Wierzymy, że i tym razem nasze Seminarium stanie się okazją do pozyskania wielu ciekawych informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także podczas wieczornego spotkania w poniedziałek, tj. 3 kwietnia 2017 r., jak również przygotowana dla zainteresowanych studyjna wędrówka po centrum Wrocławia p.t. „Rola urbanisty w kształtowaniu wizerunku miasta” , która odbędzie się w niedzielę, 2 kwietnia 2017 r.

Seminarium odbędzie się podobnie, jak poprzednie nasze seminaria, w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Szczegółowe informacje zamieszczamy w załączeniu, a aktualizowane na bieżąco informacje, można znaleźć na stronie internetowej: www.suzoiu.pl. Nie wykluczamy możliwości wprowadzenia pewnych zmian w programie Seminarium.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

W załączeniu:
1. Program Seminarium WIOSNA 2017
2. Informacje organizacyjne Seminarium WIOSNA 2017
3. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2017
4. Formularz zgłoszenia na Seminarium WIOSNA 2017 wraz ze studyjną wędrówką

20 marca 2017

ZAPROSZENIE
Seminarium Dolnośląskie - Targi
dla architektów, konstruktorów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru oraz inwestorów instytucjonalnych
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
Haston Congress Center
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Sala konferencyjna: Rolls Royce B (parter)

23 marca 2017

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
W ramach seminarium organizator przewiduje:

* wykłady producentów:
prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań, wsparcie techniczne oraz materiały i wytyczne do projektowania

* wykład eksperta:
Małe czy duże usprawnienie procesu inwestycyjnego?" - nowelizacja Prawa budowlanego obowiązująca od 01 stycznia 2017 r. Zmiany w przepisach dotyczące inwestorów i projektantów - wybrane zagadnienia

Prowadzący: mgr inż. arch. Gabriel Marek
Wieloletni pracownik administracji architektoniczno — budowlane

14 marca 2017

Dzień dobry,

W załączniku przesyłamy schemat opisujący drogi komunikacyjne i dojścia w okresie prowadzenia prac budowlanych na terenie osiedla WuWA. Prosimy o informacje jeżeli w najbliższych miesiącach konieczne byłoby zwrócenie uwagi na wydarzenia odbywające się w siedzibie Izby, tak aby odpowiednio zaplanować prowadzenie robót budowlanych w tych dniach. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adresy kontaktowe poniżej.

Z pozdrowieniami
Piotr Grzegorz Seredyński
Kierownik projektu

Wrocławska Rewitalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław

Tel.: +48 71 342 20 60
Fax.: +48 71 341 04 50
Mobile: +48 503 848 509
E-mail: piotr.seredynski@w-r.com.pl
www.w-r.com.pl

NIP 8971744517 | REGON 020770886
Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS 0000316720
Kapitał zakładowy: 4 400 000 zł.

Schemat opisujący drogi komunikacyjne i dojścia w okresie prowadzenia prac budowlanych na terenie osiedla WuWA

13 marca 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu ogłasza otwarty konkurs na wydarzenia, które zostaną włączone do programu VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '17 pod hasłem "Miasto w zieleni".

Warunki naboru zgłoszeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/open-call-konkurs-na-wydarzenia-z-programu-dofa-17

Serdecznie zapraszamy,
Z pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

10 marca 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W związku z kolejną edycją Nagrody Architektonicznej POLITYKI, proszę o zgłaszanie obiektów zrealizowanych w 2016 r na terenie Dolnego Śląska w terminie do dnia 17.03.2017 r.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę obiektu, lokalizację i autora.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

10 marca 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu ogłasza konkurs na projekt plakatu VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA '17, realizowanego w tym roku pod hasłem "Miasto w zieleni".

Regulamin wraz z załącznikami mogą Państwo pobrać ze strony organizatora:

http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/dofa-konkurs-na-plakat-festiwalowy

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

10 marca 2017

Konferencja:

Dobre praktyki inwestycyjne
=
PROJEKT BIM
MAT Autodesk® Road Show 2017


Wrocław 15 marca 2017, środa

Centrum Konferencyjne WPP
ul. Fabryczna 10, Wrocław

http://www.mat.net.pl/wydarzenia/dobre-praktyki-inwestycyjne-projekt-bim/

8 marca 2017

Prezydent Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Organizatorzy konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w roku 2016 - Piękny Wrocław - XXVII edycja, przypominają, że w dniu 13 marca 2017 r. mija termin zgłaszania obiektów do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest promowanie architektury Wrocławia i raz w roku uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych w dziedzinie architektury.

Ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego Wrocławia, w zakładce Przetargi, oferty miasta.

http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/25307/piekny-wroclaw-2016

7 marca 2017

LEGNICKIE PREZENTACJE – ARCHITEKTURA 2016

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych architekturą w Legnicy na spotkanie dnia 10 marca o godz. 17-tej. Odbędzie się ono w Legnickiej Bibliotece Publicznej przy ul. Piastowskiej 22.

Prezentowane będą budynki oddane do użytku w Legnicy w 2016 roku.(od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.) . Pokaz slajdów skomentują autorzy zrealizowanych projektów. Będą to budynki wielorodzinne i obiektu przemysłowe. Uczestnicy spotkania wybiorą najlepszy z nich. Po prezentacji odbędzie się wykład arch. Zbigniewa Maćkowa na temat przedsięwzięcia pt. WUWA2 - wzorcowego osiedla mieszkaniowego, które właśnie powstaje we Wrocławiu.

Organizatorem spotkanie jest arch. Jerzy Skupień.

zaproszenie.jpg
DSC_0029_001_1.JPG
1060826.jpg
Wille Garnizon.jpg

28 lutego 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza na szkolenie n. t.: Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie. Szkolenie odbędzie się w dniu 13.03.2017 r. od godz. 10,00 w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu.

W celu zapisania się na szkolenie proszę kliknąć link: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/438 a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (tak jak przy pobieraniu zaświadczeń) następnie kliknąć „zapisz się”.

program szkolenia

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

27 lutego 2017

Zjazd Sprawozdawczy DSOIA RP odbędzie się w dniu 24.03.2017 roku o godz. 16,00 w siedzibie Izby przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu

27 lutego 2017

Zapraszamy na spotkanie ze Stanisławem Lose. Autorem naszej najnowszej publikacji – Homo Urbis, którą wydaliśmy razem z Architektura ESK Wrocław 2016. Autor opowie Wam dlaczego homo sapiens sapiens jest początkiem drogi ku nowemu człowiekowi – homo urbis.

Ksiażkę Homo Urbis będzie można nabyć zaraz po spotkaniu.
Czekamy we wtorek, 28. lutego; godz. 18.30 w Muzeum Architektury!
Ksiażki Autora Ku urbanologii i Homo urbis są do nabycia w księgarni Tajne Komplety w Przejściu Garncarskim we wrocławskim Rynku.

Wydawnictwo Unpubleashed

17 lutego 2017

Szanowni Państwo,

URZĄD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO OGŁOSIŁ KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://konkurs.gorzow.pl/arsenal/

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Z poważaniem,
Aleksandra Winter
Biuro LuOIA RP
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
tel: 95 3070703
mail: lubuska@izbaarchitektow.pl

2 lutego 2017

Szanowni Państwo,

XI edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pod hasłem"Energooszczędne budynki w zgodzie z siłami natury" oraz Forum Architektury pod hasłem: "Człowiek, Architektura, Środowisko - Wiedza i inspiracje!"

http://www.architekturaibiznes.com.pl/?opt=dlafirm&pid=352

2 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, działając we współpracy z Zarządem Głównym SARP, ogłasza konkurs na: opracowanie identyfikacji wizualnej i nagrody w Dorocznym Konkursie SARP Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego, czyli najważniejszego wyróżnienia, jakie może uzyskać magisterska praca dyplomowa obroniona na polskiej uczelni architektonicznej.

Nagrody konkursowe:
I nagroda - 6 000 PLN
II nagroda - 4 000 PLN
III nagroda - 2 000 PLN

Termin zgłoszeń: 6 marca 2017 do godz. 16.00

Regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie organizatora:
http://wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/-3

Zapraszamy do udziału i będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 346 89 71 / 71 343 19 21
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

1 lutego 2017

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami Rady Wielkopolskiej OIA RP, uprzejmie proszę o zapoznanie się z korespondencją kol. arch. Jana Liszkowskiego, członka WOIA RP, dotyczącą praw autorskich do projektów obiektów sieci TESCO. W przedmiotowej sprawie, prosimy o bezpośredni kontakt z architektem

Izba Jan Liszkowski.pdf

25 stycznia 2017

ZAPROSZENIE

Seminarium Dolnośląskie - Targi dla projektantów dróg i infrastruktury drogowej, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi

BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA

Haston Congress Center
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Sala konferencyjna: Rolls Royce B (parter)
02 lutego 2017

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM.

25 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 23 stycznia 2017 r. ogłosiliśmy otwarcie IV edycji Konkursu dla młodzieży realizującej zajęcia wg programu edukacyjnego IARP pn.: "Kształtowanie przestrzeni". Temat konkursu w tym roku jest niezwykły - "RE:Lokacja - gra w kształtowanie przestrzeni". Opis zadania konkursowego oraz regulamin konkursowy dostępny jest na stronie www.izbaarchitektow.pl w zakładce w podzakładce KONKURS 2017.

Zachęcamy nauczycieli do udziału w konkursie. Można wygrać cenne nagrody, ale ważniejsze jest nauczenie młodzieży dostrzegania wartości przestrzeni, doceniania jej jakości i ochrony jej walorów przyrodniczych oraz kulturowych.

dr arch. Andrzej Poniewierka
arch. Urszula Szabłowska

23 stycznia 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław oraz Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 mają zaszczyt zaprosić na promocję 5 tomów serii wydawniczej

"Wrocławscy Mistrzowie Architektury"

prezentującej dorobek Laureatów Honorowej Nagrody SARP Wrocław:
- Stefana Müllera (2011)
- Anny i Jerzego Tarnawskich (2012)
- Zbigniewa Maćkowa (2013)
- Wojciecha Jarząbka (2014)
- Doroty i Mariusza Szlachciców (2015),
a także tomu szóstego poświęconego Krystynie i Marianowi Barskim, Laureatom Nagrody Specjalnej (2016).

W programie spotkanie z Laureatami oraz Autorami wszystkich tomów serii (Aleksandrą Czupkiewicz, Maciejem Hawrylakiem, Darią Kieżun, Joanną Majczyk, Agnieszką Tomaszewicz, Łukaszem Wojciechowskim, Krzysztofem Zientalem).

26 stycznia 2017, g. 18.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5

Seria wydawnicza "Wrocławscy Mistrzowie Architektury" ma na celu honorowanie wrocławskich twórców - kolejnych Laureatów Nagrody, których sylwetki prezentowane były dotąd w katalogach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, a którzy zasługują na uwiecznienie ich w Panteonie Architektury dzięki poświęconym im samodzielnych publikacjom.

Seria powstała w ramach programu wydawniczego ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016 będącego częścią obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Program wydawniczy ARCHITEKTURA ESK Wrocław 2016 jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Z poważaniem,

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 25, III p.
50-101 Wrocław
tel: 71 343 19 28
wroclaw@sarp.org.pl
www.wroclaw.sarp.org.pl

WMA-plakat www.png

18 stycznia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP serdecznie zaprasza na szkolenie n. t.:
Wykonywanie Świadectw Energetycznych Budynków w świetle nowych wymagań Warunków Technicznych.
Szkolenie odbędzie się w dniu 25.01.2017 r. od godz. 10,00 w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Wróblewskiego 18 we Wrocławiu. W celu zapisania się na szkolenie proszę kliknąć link https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/419 a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (tak jak przy pobieraniu zaświadczeń) następnie kliknąć „zapisz się”.

Jednocześnie informuję, że w przypadku zapisania się na szkolenie dużej ilości członków, zostaną zorganizowane dwa szkolenia o czym Państwo zostaniecie poinformowani .

W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

Program szkolenia.doc

12 stycznia 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało „Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków."
Jednocześnie informuję, że publikacja jest dostępna w siedzibie Izby oraz formie pdf na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Infrastruktury i Budownictwa pod adresem : http://mib.gov.pl/files/0/1797053/poradnik.pdf

z poważaniem
Zbigniew Maćków
Przewodniczący Rady DSOIA RP

11 stycznia 2017

SARP O/Wrocław organizuje Bal Architekta . w sobotę 21 stycznia 2017 roku, w MUZEUM ARCHITEKTURY, W GODZINACH OD 19.30 –DO PORANKA- 5.00. Biesiadować będziemy w wysokiej, pięknej Sali Romańskiej, tańczyć w krużganku wschodnim. Zagra nam na żywo muzykę taneczną zespól muzyczny " The Black", na przemian z występem znakomitego DJ. Organizatorzy zapewnią uczestnikom smakowity catering w formie stołu szwedzkiego, elegancka zastawę stołową na stołach okrągłych 10 osobowych, a ulubione alkohole każdy weźmie ze sobą wg swego uznania. Ilość miejsc jest ograniczona pojemnością udostępnionych nam pomieszczeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na stworzony specjalnie w tym celu adres: balarchitekta2017@gmail.com lub do Biura SARP: biuro@sarpwroclaw.pl

Opłaty, po potwierdzeniu rezerwacji trzeba będzie wnieść między 9-a 15 stycznia, w szczególnych sytuacjach do 21 stycznia. Gdzie i kiedy - podamy po uzgodnieniu organizacyjnym szczegółów. Planujemy preferencyjne ceny biletu wstępu dla członka SARP lub DSOIA RP - i osoby towarzyszącej- na 50 zł/osoby . Ew. zniżka dla innych osób niezrzeszonych jest w trakcie ustalania.

Ewa Barska
V-ce Prezes SARP O/Wrocław[ wcześniejsze ogłoszenia... ]