Regulamin honorarium architekta

Stosowanie regulaminu honorariów przez członków Izby Architektów regulują:
- Statut Izby architektów
- Zasady Etyki Zawodu Architekta
- Uchwała nr18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów
REGULAMIN HONORARIUM ARCHITEKTA - opracowanie Krajowej Rady Izby Architektów - zał. nr 1 do uchwały nr 18
REGULAMIN STOSOWANIA TABEL OKREŚLAJĄCYCH WYSOKOŚĆ HONORARIUM - opracowanie Komisji - zał. nr 2 do uchwały nr 18

1. Statut Izby Architektów

§1 ust.3 p.3
o regulaminie honorariów architekta, należy przez to rozumieć materiały służące do kalkulacji cen prac wykonywanych przez członków Izby w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

§7
Izba realizuje zadania wymienione w ustawie, a także:
7. przeciwdziała zjawisku nieuczciwej konkurencji wśród architektów, w szczególności zjawisku dumpingu
8. opracowuje regulamin honorariów architekta.

§27
Członek izby jest obowiązany:
2) przestrzegać zasad etyki zawodowej,
3) stosować się do uchwał organów izby,

2. Zasady Etyki Zawodu Architekta

Art. 19
Umowa
2. Architekt ustala w umowie warunki i środki organizacyjno-techniczne, wysokość wynagrodzenia i warunki finansowania, zapewniające należyte, kompleksowe i terminowe wykonanie powierzonego przez zamawiającego zadania. Posługuje się przy tym Regulaminem honorariów architekta oraz innymi uregulowaniami Izby.

Art. 20
Honorarium
1. Architekt za wykonanie powierzonego zadania otrzymuje jedynie wynagrodze-nie ustalone w pisemnej umowie zgodnie z obowiązującymi w tej mierze uchwa-łami Krajowego Zjazdu Izby.
2. Architekt wykonujący na rzecz klienta usługi inne niż zawarte w Regulaminie honorariów architekta wylicza odrębnie wynagrodzenie za ich świadczenie.

3. Uchwała nr18

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów
w sprawie Regulaminu honorarium Architekta

podjęta w Warszawie, w dniu 24 listopada 2002 roku


Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów Polskich, w poczuciu odpowiedzialności za tworzenie właściwych warunków wykonywania zawodu architekta, stanowiących w istotny sposób o możliwościach architektów we współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, o czym mówi Art. 2 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42) a także, realizując obowiązki, które na Izbę architektów nakłada Art. 8 pkt. 1 i 2 tej ustawy, rekomenduje do stosowania przez członków Izby:

1. Regulamin honorarium architekta przygotowany przez KRIA, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały,
2. Regulamin stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów oraz za udzielenie licencji na korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego opracowany przez komisję ds. cennika i standardów, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały.

Jednocześnie Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do kontynuowania prac nad obydwoma dokumentami oraz dokonania podsumowania doświadczeń wynikających z ich stosowania i przedstawienia ich na najbliższym zjeździe Izby Architektów.
Paweł Detko Paweł                                  Kobylański

Sekretarz Zjazdu                                    Przewodniczący Zjazdu